Oferty pracy 
Oferty kandydatów 
Szkolenia 
Wzory CV 
Urzędy pracy 
Zawody 
Linki 
EURES 
Agencje pośrednictwa 
STRONA GŁÓWNA
szukaj
OFERTY PRACY

Numer ofertyStanowiskoZakres
pracy
Miejsce
pracy
Kontakt
GCI.61.2017ASYSTENT/KA DZIAŁU SPRZEDAŻYprzygotowywanie dokumentacji, prezentacji, raportów; koordynowanie obiegu informacji i dokumentów; wyszukiwanie ofert i składanie zamówień; wykonywanie analizy ułatwiającej przełożonym realizację celów marketingowych, sprzedaży itp.; opracowywanie wstępnej fazy nowych projektów marketingowych

Kwalifikacje: wykształcenie min. średnie (wyższe administracyjne lub techniczne będzie dodatkowym atutem); znajomość środowiska Automotive; doświadczenie w pracy z klientem; prawo jazdy kategorii B; samodzielność w działaniu


Umiejętności: mile widziana znajomość języka angielskiego; bardzo dobra znajomość pakietu MS Office; bardzo wysokie umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów handlowych; umiejętność planowania i organizacji pracy


Inne: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat); system wynagradzania miesięczny oraz premia uzależniona od umiejętności i wyników pracy; szeroki pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, pakiety rekreacyjno-sportowe, ubezpieczenie na życie, ZFŚS); możliwość rozwoju zawodowego (kursy i szkolenia). Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@mostva.com.pl lub pocztą na adres: MOSTVA Spółka z o. o., ul. Krakowska 10, m. Ciemno-Gnojna, 96-320 Mszczonów Wysyłając dokumenty prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922). Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadzi rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie. Wiadomość SMS do osób spełniających kryteria, które wskazały zainteresowanie ofertą
MszczonówInfocentrum
GCI.60.2017PODINSPEKTOR/INSPEKTOR W REFERACIE INWESTYCJI1) Przygotowywanie, opracowywanie dokumentów strategicznych zgodnie z wytycznymi programowymi i przedkładanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy oraz do Uchwalenia przez Radę Gminy niezbędnych dla potrzeb aplikowania o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej. 2) Wyszukiwanie Programów w dostępnych źródłach przekazu i wytycznych programowych w zakresie uzyskania możliwości dofinansowania przedsięwzięć planowanych przez Gminę do realizacji i informowanie bieżące przełożonych. 3) Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania dofinansowania przedsięwzięć ze środków pozabudżetowych, tj. Unii Europejskiej z różnych dziedzin takich jak: infrastruktura, ochrona środowiska, edukacja i kultura, ochrona dziedzictwa kulturowego, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich itp. 4) Przygotowywanie, opracowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania dofinansowania przedsięwzięć ze środków krajowych, np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, NPPDL i innych aktualnie dostępnych w ramach Programów ogłoszonych przez instytucje dofinansowujące; 5) Sporządzanie, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w aktualnie aktywnym programie informatycznym (np. MEWA), kompletowanie wniosków i składanie w instytucji dofinansowującej oraz ich konsultowanie z jednostką dofinansowującą. 6) Zarządzanie Projektem (należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku i Umowie o dofinansowanie realizowane w ramach działania danego priorytetu), które jest procesem gdzie wyróżnia się niżej wymienione podstawowe etapy: - identyfikacja projektu, - planowanie, sporządzenie wniosku aplikacyjnego, - realizacja projektu w tym dbałość o wypełnienie ustaleń umowy o dofinansowanie w zakresie kwalifikowalności wydatków, osiągania wskaźników, promocji projektu, - zamknięcie i ocena projektu przez jednostkę współfinansującą, - zabezpieczenie trwałości projektu i jego archiwizacja. 7) Promocja Projektów dofinansowanych. 8) Znajomość praw i obowiązków Beneficjenta. Sprawozdawczość i monitoring, ewaluacja, kontrola. Monitorowanie na bieżąco przebiegu realizacji Projektu oraz informowanie instytucji dofinansowującej o wszelkich przesłankach, które mogą mieć wpływ na realizację projektu. Dokonywanie pomiaru wartości wskaźników osiąganych w wyniku realizacji projektu. Uczestniczenie i obsługa kontroli Projektu w trakcie realizacji, po zamknięciu procesu inwestycyjnego i końcowym rozliczeniu oraz w okresie jego trwałości 9) Dostarczania na koniec stycznia każdego roku kalendarzowego do 5 lat po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości efektu rzeczowego i ekologicznego inwestycji zrealizowanych z pomocą środków z NFOŚiGW. 10) Współpraca z pracownikami zajmującymi się realizacją procesu inwestycyjnego w zakresie uwzględnienia w dokumentacjach projektowych wymaganych określonym Programem dofinansowania danych oraz osiągania wskaźników na etapie realizacji i zamknięciu procesu inwestycyjnego. Bieżącego informowania Instytucji współfinansującej o postępach w zakresie realizacji inwestycji w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie. 11) Zastępowanie pracownika ds. zamówień publicznych, realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych - przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, - zawieranie umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięć. 12) Przygotowywanie projektów Uchwał i Zarządzeń z zakresu działania Referatu. 13) Przygotowywanie projektów długofalowych programów rozwoju Gminy.

Kwalifikacje: 1) obywatelstwo polskie, 2) wykształcenie wyższe, 3) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, rządowej lub zakładowej na stanowisku o proponowanym zakresie lub podobnym, 4) doświadczenie przy pracy z projektami Unii Europejskiej (przygotowywanie wniosku, realizacja, rozliczenie w perspektywie finansowej 2007-2013), min. 2 projekty, 5) wiedza na temat podstawowych unormowań prawnych dotyczących projektów współfinansowanych w ramach programów Unii Europejskiej, 6) znajomość przepisów ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, 7) znajomość obsługi pakietów biurowych oraz aktualnie aktywnych programów informatycznych np. MEWA, w których są wypełniane i rozliczane wnioski, 8) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 9) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, 11) umiejętność pracy w zespole, 12) umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, 13) nieposzlakowana opinia, 14) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


Umiejętności: 1) wykształcenie lub kwalifikacje w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy Unii Europejskiej, 2) samodzielność w działaniu, 3) umiejętność analitycznego myślenia, 4) kreatywność i otwartość na nowe pomysły, 5) umiejętność przygotowania jasnych i zwięzłych wypowiedzi na piśmie.


Inne: 4. Warunki pracy: 1) praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami oraz udzielanie informacji i wyjaśnień, 2) praca przy obsłudze komputera powyżej czterech godzin dziennie, 3) załatwianie spraw w ramach delegacji służbowych w innych urzędach i instytucjach w związku z aplikacją wniosków i ich uzgadnianie, 4) siedziba Referatu usytuowana jest na pierwszym piętrze budynku, przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych. 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 6. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, 4) zaświadczenie lub inny dokument wydany przez inwestora potwierdzający, że kandydat wykazuje się doświadczeniem w zakresie aplikowania, realizacji i rozliczenia pozytywnego min. 2 projektów. 5) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z preferencji w zatrudnieniu – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, 6) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz.922), 7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze czasu pracy, na który jest prowadzony nabór, 10) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2017r. do godz. 16.00 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których będzie sprawdzana niezbędna wymagana ogłoszeniem wiedza kandydatów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 8578181 wew. 34 Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zabiawola.akcessnet.net oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Żabia Wola. Jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.
Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola Infocentrum
GCI.59.2017ASYSTENTKA DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGOobsługa klientów, interesantów podczas wizyt; odpowiadanie na zapytania, przekierowywanie do odpowiednich pracowników biura; pomoc w organizowaniu i przygotowywaniu planu pracy przełożonego; zarządzanie korespondencją firmową (wysyłka, odbiór); prace administracyjno-biurowe; organizacja spotkań, konferencji; kontrola i utrzymanie urządzeń biurowych w należytym stanie; współpraca z Zakładową Komisją Funduszu Socjalnego

Kwalifikacje: minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku; wykształcenie wyższe; samodzielność, odpowiedzialność, uczciwość; wysoka kultura osobista; prawo jazdy kat. B


Umiejętności: bardzo dobra obsługa pakietu MS Office; bardzo dobra znajomość języka angielskiego; umiejętność pracy w zespole; znajomość obsługi urządzeń biurowych


Inne: możliwość pracy w młodym, dynamicznym i międzynarodowym zespole; zatrudnienie w firmie o silnej pozycji na rynku; perspektywy ciągłego rozwoju; narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków; atrakcyjne wynagrodzenie płatne zawsze na czas; fundusz socjalny oferujący atrakcyjne świadczenia; ciekawe szkolenia. Kandydaci proszeni są o przesłanie CV na adres e-mail: mw.rekrutacja@mondigroup.com z dopiskiem w temacie: „Asystentka Dyrektora Zarządzającego” Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) „ Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 98Infocentrum
GCI.58.2017MAGAZYNIERprzeładunek, załadunek, wysyłka

Kwalifikacje: preferowane kobiety; mile widziane osoby do 40 roku życia; mile widziane doświadczenie zawodowe; mile widziane uprawnienia – możliwość przyuczenia


Umiejętności:  


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę lub umowa zlecenie (zgodnie z preferencjami osoby); dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00, gotowość do pracy w sobotę (maksymalnie 1 sobota w miesiącu w godzinach 9:00-14:00) wynagrodzenie podane podczas indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej; dojazd własny do miejsca pracy. Kandydaci proszeni są o przesłanie CV na adres: wieslawzdrojewski.interstone@gmail.com Kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy pod nurem: 505 172 831 Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) „ Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Adamowice, ul. Styropianowa 2Infocentrum
GCI.57.2017POMOC KUCHENNAzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych


Umiejętności: pasja do gotowania


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę; dni i godziny pracy oraz wynagrodzenie podane podczas indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej; dojazd własny do miejsca pracy. Kandydaci proszeni są o przesłanie CV na adres: folwark@gmail.com Kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Obiektu pod nurem: 46 857 17 90 Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) „ Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Badów Górny, ul. Piekarska 31Infocentrum
GCI.56.2017PRACOWNIK MAGAZYNOWYzapewnienie płynnego przekazywania oraz obsługi surowców, materiałów do pakowania oraz gotowych produktów na kolejnych etapach produkcji; przemieszczanie, organizacja i składowanie materiałów oraz produktów zgodnie ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa i przepisami; wykonywanie drobnych prac porządkowych w obszarze magazynu

Kwalifikacje: osoby pełnoletnie, od 18 roku życia; uprawnienia do obsługi wózków widłowych; książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych; wykształcenie min. średnie; odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu obowiązków


Umiejętności: umiejętność pracy w zespole


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę przez Agencję Pracy Tymczasowej z możliwością przejścia po okresie min. 6 miesięcy na umowę o pracę bezpośrednio przez DSM; dni i godziny pracy: poniedziałek-piątek, 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00; wynagrodzenie: do negocjacji. Kandydaci proszeni są o przesłanie CV na adres: magdalena.wyzinska@dsm.com Kontakt telefoniczny z panią Magdaleną Wyzińską pod nurem: 46 857 31 43 Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) „ Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
MszczonówInfocentrum
GCI.55.2017PRACOWNIK PRODUKYJNYobsługa procesu wytwarzania oraz związanego z nim sprzętu, wykonywanie drobnych prac porządkowych w obszarze produkcji

Kwalifikacje: osoby pełnoletnie, od 18 roku życia; uprawnienia do obsługi wózków widłowych oraz obsługi suwnic (mile widziane); książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych; wykształcenie min. średnie; odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu obowiązków


Umiejętności: umiejętność pracy w zespole


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę przez Agencję Pracy Tymczasowej z możliwością przejścia po okresie min. 6 miesięcy na umowę o pracę bezpośrednio przez DSM; dni i godziny pracy: poniedziałek-piątek, 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00; wynagrodzenie: do negocjacji. Kandydaci proszeni są o przesłanie CV na adres: magdalena.wyzinska@dsm.com Kontakt telefoniczny z panią Magdaleną Wyzińską pod nurem: 46 857 31 43 Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) „ Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
MszczonówInfocentrum
GCI.54.2017PRACOWNIK ZAKŁADU PREFABRYKACJI nr ref. 2/2017/PZPwykonywanie prac budowlanych na terenie zakładu prefabrykacji

Kwalifikacje: wykształcenie zawodowe lub średnie, najchętniej budowlane; doświadczenie w jednym z wymienionych zawodów: betoniarz, zbrojarz, operator maszyn zbrojarskich, stolarz, szpachlarz (istnieje też możliwość przyuczenia do zawodu); mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych, suwnic; wysoka motywacja do pracy; samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań; terminowość, odporność na stres


Umiejętności: umiejętność czytania rysunku technicznego oraz wiedza z zakresu prefabrykowania elementów betonowych będą atutem; umiejętność pracy w zespole


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa o pracę – stabilne zatrudnienie; dni i godziny pracy: podane podczas indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej; wynagrodzenie: atrakcyjne zarobki; praca w przyjaznej atmosferze; możliwość rozwoju. Kandydaci proszeni są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@pekabex.pl w temacie maila proszeni są o wpisanie nr referencyjny: 2/2017/PZP Kontakt telefoniczny możliwy pod nr 609 680 548 Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) „ Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
MszczonówInfocentrum
GCI.53.2017OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGOwykonywanie operacji magazynowych zgodnie z procesem

Kwalifikacje: preferowane osoby w wieku 18-35 lat; mile widziane uprawnienia na wózki widłowe; mile widziana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych; dyspozycyjność; zaangażowanie


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa o pracę; dni i godziny pracy: system ciągły, 3 zmiany: 6:00-14:00, 14:00-22:00; 22:00-6:00 wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy (podstawa+premia). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy panią Sylwią Jasińską: 46 857 01 12 lub przesyłanie aplikacji (CV) na adres e-mail: rekrutacja-vmp@fmlogistic.com, sjasinska@fmlogistic.com Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)" Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
MszczonówInfocentrum
GCI.51.2017SPRZEDAWCAorganizacja pracy sklepu; obsługa klienta.

Kwalifikacje: wykształcenie min. zawodowe; mile widziane doświadczenie zawodowe; prawo jazdy kat. B – własny dojazd do miejsca pracy.


Umiejętności: obsługa kasy fiskalnej.


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, możliwość zatrudnienia na stałe; dni i godziny pracy: system ciągły, 2 zmiany: 6:00-12:00 i 12:00-18:00; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Spółdzielni: 46 857 49 23 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Piekary, ul. Piekarska 49, gmina MszczonówInfocentrum
GCI.49.2017DYREKTORA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ŻABIA WOLA1. Wykonywanie zadań określonych w Statucie Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21.06.2016r. oraz Uchwały Nr 59/XX/2016 z dnia 27.09.2016r., w szczególności: 1) Kierowanie Centrum Usług Wspólnych, zwanym dalej „CUW” i reprezentowanie go na zewnątrz oraz ponoszenie odpowiedzialności za całokształt jego działalności, 2) Nadzór nad obsługą finansowo-księgową, administracyjną i organizacyjną szkół, placówek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli, 3) Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników CUW, w tym zatrudnianie i zwalnianie Głównego księgowego. 4) Zarządzanie CUW w sposób zapewniający optymalną realizację zadań, a w szczególności: a) Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie przygotowywania planów finansowych i arkuszy organizacyjnych oraz współpraca z kierownikiem GOPS, Gminnej Biblioteki Publicznej, Dyrektorem Domu Kultury w zakresie planów finansowych oraz ich zmian, b) przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola, c) prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych CUW, d) tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w placówkach obsługiwanych przez CUW, e) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym dokumentowaniem wydatków budżetowych, racjonalnym wykorzystaniem środków finansowych oraz prawidłowym gospodarowaniem majątkiem, f) sprawowanie nadzoru nad realizacją wydatków w zakresie celowości i zgodności z planem jednostkowym odnośnie funduszu płac i socjalnego oraz spraw kadrowych, g) przygotowanie konkursów do wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych wraz z ich techniczną obsługą, h) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem dotyczącym nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wraz z obsługą techniczną tych egzaminów, i) dotowanie przedszkoli publiczny i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne, j) przedstawianie Wójtowi Gminy arkuszy organizacyjnych szkół do zatwierdzenia, k) koordynowanie procesu dokształcania pracowników jednostek obsługiwanych, l) koordynowanie funduszu zdrowotnego nauczycieli, ł) nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki, m) organizowanie dowozu dzieci do szkół, n) nadzór nad realizacją zadania w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, o) współpraca z właściwą Komisją Rady Gminy w zakresie oświaty, przygotowywanie projektów uchwał i innych opracowań, p) nadzór nad rozliczaniem delegacji krajowych i zagranicznych pracowników jednostek obsługiwanych i pracowników CUW, q) przyjmowanie interesantów w sprawach bieżących z zakresu działania CUW. 5) Prowadzenie rejestru żłobków i dziennych opiekunów, 6) Współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie remontów i przetargów z tym związanych, 7) Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie poprawy warunków BHP i ochrony przeciwpożarowej, 8) Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych na wsparcie działalności placówek oświatowych, 9) Realizacja zadań w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych przez CUW, 10) Ustalenie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Regulaminu organizacyjnego CUW. 11) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Żabia Wola.

Kwalifikacje: 1. Wykształcenie wyższe; 2. Minimum 5 lat stażu pracy, w tym 3 lata w samorządowej jednostce obsługi oświaty lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na w/w stanowisku; 3. Obywatelstwo polskie; 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe; 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku; 7. Nieposzlakowana opinia; 8.. Znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa oświatowego, a także ustaw: o systemie informacji oświatowej, o finansach publicznych, o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, prawa pracy, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych; 9. Znajomość przepisów wykonawczych do w/w ustaw, 10. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych, 11. Prawo jazdy kat B.


Umiejętności: 1. Preferowani kandydaci z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania oświatą lub doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowniczym związanym z kierowaniem zespołem pracowników w samorządowej jednostce budżetowej; 2. Samodzielność, rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych; 3. Umiejętność kompleksowego wykorzystania wiedzy; 4. Zaawansowana znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office; 5. Znajomość programów SIGMA, PŁATNIK, Systemu Informacji Oświatowej; programów finansowych, kadrowo-płacowych; 6. Znajomość zagadnień związanych z funduszami unijnymi; 7. Odporność na stres.


Inne: VI Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miejscu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. VII. Oferta powinna zawierać: 1. List motywacyjny i CV, 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu; 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; 5. Oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.168 ze zm.); 7. Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”; 8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia dodatkowo kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Składane dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane przez kandydata, natomiast kopie dokumentów aplikacyjnych poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata. VIII. Warunki pracy: 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat. 2. Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina, ul. Mazowiecka 1 (budynek Szkoły). Stanowisko usytuowane jest na I piętrze, w budynku, nieprzystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych. 3. Stanowisko wymagające dużej mobilności, gotowości do wyjazdów służbowych, ciągłego kontaktowania się z innymi stanowiskami i instytucjami; 4. Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno-biurowy, wiąże się z obsługą interesantów, kierowaniem zespołem pracowników oraz kontrolą ich pracy. 5. Narażenie na stres, 6. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, IX Termin i miejsce składania dokumentów: 1 Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Wójta Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola”, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (kancelaria, pokój nr 6) lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 30.05.2017r. do godz.15.00. 2. Oferty, które wpłyną do Urząd Gminy po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. X Informacje dodatkowe: 1. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć: a) oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż pracy, b) oryginały świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie, c) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminach postępowania rekrutacyjnego. 3. Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zabiawola.akcessnet.net oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy Żabia Wola i Centrum Usług Wspólnych w Józefinie, ul. Mazowiecka 1. 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 857 81 81 wew.34 Żabia Wola 05.05.2017r., WÓJT, Halina Wawruch
Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia WolaInfocentrum
GCI.41.2017PRACOWNICY GASTRONOMIIobsługa klienta, przyrządzanie i wydawanie posiłków

Kwalifikacje: książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa zlecenie; dni i godziny pracy: system ciągły, zmianowy, w godzinach pracy Term 8:300-22:00; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy – pan Marcin: 510 725 390 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Termy Mszczonów, ul. Warszawska 52Infocentrum
GCI.48.2017PRACOWNIK BIURAorganizacja pracy biura

Kwalifikacje: wykształcenie min. średnie; mile widziane doświadczenie zawodowe; obsługa komputera


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, możliwość zatrudnienia na stałe; dni i godziny pracy: jedna zmiana od poniedziałku do piątku; możliwość zakwaterowania; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy: 694 428 055, 694 428 058 lub przesyłanie aplikacji – CV na adres e-mail: pawel.regulski@scatman.pl, odlewnia@scatman.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)" Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Budy Mszczonowskie, ul. Stegny 6, gmina RadziejowiceInfocentrum
GCI.47.2017SZLIFIERZ – PRACOWNIK DO PRZYUCZENIApracownik do przyuczenia

Kwalifikacje: mile widziane wykształcenie zawodowe; mile widziane doświadczenie zawodowe; mile widziane inne uprawnienia, np. wózki widłowe


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, możliwość zatrudnienia na stałe; dni i godziny pracy: jedna lub dwie zmiany od poniedziałku do piątku; możliwość zakwaterowania; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy: 694 428 055, 694 428 058 lub przesyłanie aplikacji – CV na adres e-mail: pawel.regulski@scatman.pl, odlewnia@scatman.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)" Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Budy Mszczonowskie, ul. Stegny 6, gmina RadziejowiceInfocentrum
GCI.45.2017KIEROWCA KAT. B, C, C+Ewyjazdy lokalne dla potrzeb firmy bez usług

Kwalifikacje: mile widziane doświadczenie zawodowe; prawo jazdy kat. B, C, C+E z uprawnieniami; mile widziane inne uprawnienia, np. wózki widłowe.


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, możliwość zatrudnienia na stałe; dni i godziny pracy: jedna zmiana od poniedziałku do piątku; możliwość zakwaterowania; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy: 694 428 055, 694 428 058 lub przesyłanie aplikacji – CV na adres e-mail: pawel.regulski@scatman.pl, odlewnia@scatman.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)" Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
PolskaInfocentrum
GCI.44.2017KIEROWCA KAT. B – DOSTAWA PIZZYzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa zlecenie; dni i godziny pracy: system ciągły, zmianowy, w godzinach 10:30-22:00; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy: panem Krzysztofem 607 781 023 lub zgłaszanie się z aplikacją – CV osobiście do Pizzerii: Mszczonów, ul. Nowy Rynek 9 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)" Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Mszczonów i okoliceInfocentrum
GCI.43.2017PIZZERzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku; mile widziane wykształcenie kierunkowe lub osoby uczące się; książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa zlecenie; dni i godziny pracy: system ciągły, zmianowy, w godzinach 10:30-22:00; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy: panem Krzysztofem 607 781 023 lub zgłaszanie się z aplikacją – CV osobiście do Pizzerii: Mszczonów, ul. Nowy Rynek 9 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)" Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Nowy Rynek 9 w MszczonowieInfocentrum
GCI.42.2017PRACOWNIK DZIAŁU KADRdział kadr – możliwość przyuczenia

Kwalifikacje: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku; mile widziane wykształcenie kierunkowe lub osoby uczące się


Umiejętności: obsługa komputera; umiejętność czytania przepisów


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa o pracę; dni i godziny pracy: 8 godzin dziennie/ 5 dni w tygodniu; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy: 668 660 371, 46 857 10 03 wew. 424 lub przesyłanie aplikacji – CV na adres e-mail: kadry@flis.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)" Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Kuranów 12, gmina RadziejowiceInfocentrum
GCI.39.2017SPRZEDAWCAzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: mile widziane kobiety


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: - rodzaj umowy: umowa o pracę; - dni i godziny pracy: do uzgodnienia; - wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy – panem Arturem: 510 269 023 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Konie 48 lub Wilczoruda 1Infocentrum
GCI.35.2017KIEROWCA KAT. C+Ezgodnie ze stanowiskiem (transport drogowy towarów).

Kwalifikacje: uprawnienia zgodnie ze stanowiskiem; uczciwość, sumienność.


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa o pracę na pełny etat; dni i godziny pracy: podane podczas indywidualnej rozmowy; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panem Wojciechem Kopeć pod numerem telefonu: 502 920 648 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Polska i zagranicaInfocentrum
GCI.34.2017SPRZEDAWCAobsługa klienta w sklepie z bieliźniarsko-odzieżowym.

Kwalifikacje: mile widziane kobiety; uczciwość, sumienność.


Umiejętności: otwartość – stały kontakt z klientem.


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa o pracę; dni i godziny pracy: podane podczas indywidualnej rozmowy; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panią Alicją Wasiak pod numerem telefonu: 504 405 120 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Mszczonów lub ŻyrardówInfocentrum
GCI.33.2017SPRZEDAWCA-KASJERzgodnie ze stanowiskiem.

Kwalifikacje: mile widziane doświadczenie zawodowe, możliwość przyuczenia; mile widziane kobiety w wieku 22-35 lat; uczciwość.


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa o pracę; dni i godziny pracy: system ciągły, zmianowy, po 8 lub 9 godzin dziennie; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panią Lili pod numerem telefonu: 696 663 502 lub dostarczenie CV do siedziby sklepu przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Mszczonów (za sklepem Biedronka, ul. Wschodnia)Infocentrum
GCI.30.2017NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – NAUCZANIE ZINTEGROWANEwychowawca grupy

Kwalifikacje: wykształcenie pedagogiczne kierunkowe


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: podane podczas indywidualnej rozmowy; dni i godziny pracy: 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przedstawicielem Przedszkola pod numerem telefonu: 602 572 180
RozalinInfocentrum
GCI.25.2017PRACOWNIK PRODUKCJI – MASARZzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: doświadczenie w pracy z mięsem – mile widziane; prawo jazdy kat. B; chęć do pracy; książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych; wykształcenie min. zawodowe; pracowitość.


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: czas pracy: od poniedziałku do soboty, 8h; rodzaj umowy i wynagrodzenie podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres: magda78m@interia.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: 607-575-907 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)". Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
WymysłówInfocentrum
GCI.29.2017OSOBA ZMYWAJĄCAzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: mile widziane doświadczenie w pracy na kuchni; książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa o pracę; dni pracy: system ciągły, co drugi dzień; godziny pracy: 15:00-2:00; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przedstawicielem Firmy pod numerem telefonu: 604 973 183 lub o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną e-mail: biuro@cateringanna.pl Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)".
MszczonówInfocentrum
GCI.19.2017MONTER ŚCIAN PRZESUWNYCHzgodnie ze stanowiskiem.

Kwalifikacje: 1 osoba ze znajomością podstaw elektryki; 1 osoba bez znajomości podstaw elektryki ale z prawem jazdy kat. B; sumienność.


Umiejętności: umiejętność pracy w zespole.


Inne: czas pracy: 8:00-16:00, od poniedziałku do piątku umowa: umowa o pracę wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: 696-499-332 Prosimy o dołączenie do życiorysu i podpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, potrzebnych w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922)".
MszczonówInfocentrum
GCI.27.2017REFERENT DS. OBIEGU DOKUMENTÓWkontrola poprawności i terminowości obiegu dokumentów; kontrola kompletności dokumentacji transportowej; praca z bazami danych, rejestracja dokumentacji w systemach komputerowych; raportowanie; odbieranie poczty przychodzącej

Kwalifikacje: koncentracja w dłuższym okresie czasu; wykształcenie minimum średnie


Umiejętności: bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel; umiejętność pracy ze szczegółowymi danymi; znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie;


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat); system wynagradzania miesięczny oraz premia uzależnione od umiejętności i wyników pracy; szeroki pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, pakiety rekreacyjno-sportowe, ubezpieczenie na życie, ZFŚS); możliwość rozwoju zawodowego (kursy i szkolenia). Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: mostva.rekrutacja@mostva.com.pl lub pocztą na adres: MOSTVA Spółka z o. o. 96-320 Mszczonów, ul. Krakowska 10, m. Ciemno-Gnojna Wysyłając dokumenty prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.). Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie oraz przekazuje informację dla osób zapisanych do Darmowego Systemu Powiadamiania SMS dla Gminy Mszczonów poprzez SerwerSMS.
MszczonówInfocentrum
GCI.26.2017PRACOWNIK SKŁADU SAMOCHODOWEGOpraca dla kobiet i mężczyzn przy obsłudze fabrycznie nowych samochodów osobowych

Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B


Umiejętności: dokładność, solidność, rzetelność, obowiązkowość; umiejętności manualne


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: czas pracy: 5 dni w tygodniu, zmianowy system pracy, 40 godzin tygodniowo; rodzaj umowy: umowa o pracę; wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy: pan Romuald Pruś, m. 502 796 869 pan Tomasz Ołubek, m. 516 818 888 pan Tomasz Sadkowski, m. 513 036 302 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie oraz przekazuje informację dla osób zapisanych do Darmowego Systemu Powiadamiania SMS dla Gminy Mszczonów poprzez SerwerSMS.
Ciemno Gnojna, gmina Mszczonów (dojazd własny)Infocentrum
GCI.24.2017RECEPCJONISTKA - STAŻwsparcie działu administracji w codziennych obowiązkach; przygotowywanie sal konferencyjnych do spotkań; zarządzanie korespondencji; obsługa centrali telefonicznej.

Kwalifikacje: wykształcenie średnie lub w trakcie studiów zaocznych; odpowiedzialność, zaangażowanie, sumienność i dokładność.


Umiejętności: znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym; znajomość języka rosyjskiego–dodatkowy atut; bardzo dobra znajomość pakietu MS Office; umiejętność samodzielnego działania, jak również pracy w zespole; umiejętność organizacji pracy.


Inne: Możliwość zdobywania nowych i ciekawych doświadczeń w międzynarodowej firmie będącej liderem rynku w swojej branży; zatrudnienie na podstawie stażu na okres 6 miesięcy. Aplikacje spełniające powyższe wymagania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 28.04.2017 na adres: magdalena.wyzinska@dsm.com W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: STAŻ-RECEPCJA Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)". Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
MszczonówInfocentrum
GCI.23.2017PRACOWNIK DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI- utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowych firmy

Kwalifikacje: - obowiązkowość, solidność, rzetelność - dokładność


Umiejętności:  


Inne: - czas pracy: 40 godzin tygodniowo, dni pracy 5 dni w tygodniu - umowa: umowa o pracę - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres: rekrutacja@mostva.com.pl kontakt pod numerem: 502 731 302 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Ciemno-Gnojna, gm. Mszczonów, dojazd własnyInfocentrum
GCI.22.2017SPRZEDAWCA- sprzedaż artykułów - obsługa kasy fiskalnej

Kwalifikacje: - prawo jazdy kat. B mile widziane


Umiejętności:  


Inne: - czas pracy: 8h, dwie zmiany - umowa: umowa o pracę - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: 696-221-821 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Karolew 17, 05-652 PniewyInfocentrum
GCI.17.2017MECHANIK SAMOCHODOWY- zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - praktyczna umiejętność naprawy różnych pojazdów, - doświadczenie w zawodzie mechanika, - dbałość o bezpieczeństwo, czystość i porządek w warsztacie.


Umiejętności:  


Inne: - czas pracy, wynagrodzenie, godziny pracy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej - umowa: cywilnoprawna lub inna uzgodniona forma Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres: kadry@hpm.com.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
ZbirożaInfocentrum
GCI.15.2017PRACOWNIK DO OBSŁUGI GOŚCIzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: kobieta; uczciwość własny dojazd; książeczka sanitarno-epidemiologiczna


Umiejętności: sumienność


Inne: umowa o pracę; dni i godziny pracy, wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV ze zdjęciem) na adres: folwark@gmail.com Kontakt: 46 857 17 90 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Badów GórnyInfocentrum
GCI.13.2017OSOBA DO SPRZĄTANIA zgodny ze stanowiskiem

Kwalifikacje: kobiety, doświadczenie mile widziane.


Umiejętności:  


Inne: czas pracy: od poniedziałku do piątku; umowa i wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. radoslaw.gorzynski@bi-met.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: 503-103-658 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)".
MszczonówInfocentrum
GCI.12.2017PRACOWNIK W SADOWNICTWIE (2 os.)- praca w sadzie i plantacji iglaków

Kwalifikacje: - brak


Umiejętności: - brak


Inne: - umowa: umowa zlecenie - czas pracy, wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 691-428-138
Marków TowarzystwoInfocentrum
GCI.94.2016MAGAZYNIER• Przyjmowanie i wydawanie towarów do i z magazynu oraz ich oznaczanie w oparciu o obowiązujące procedury magazynowe • Dbałość o właściwe rozmieszczenie towarów na powierzchni magazynu • Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy, odpowiedzialność za powierzone mienie • Prowadzenie prostych czynności administracyjnych związanych z gospodarką magazynową • Informowanie przełożonego o występujących nieprawidłowościach w procesach magazynowych

Kwalifikacje: • Dyspozycyjność • Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe • Umiejętność pracy w zespole • Skrupulatność i dokładność w realizacji zadań


Umiejętności:  


Inne: Wybranej osobie zaproponujemy: • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę • Możliwość nabycia uprawnień na wózki widłowe, • Zmianowy system pracy ( pon.-pt.) • Przejrzysty system wynagradzania i premiowania • Możliwość rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego CV i zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na adres: rekrutacja@fiege.pl bądź prosimy aplikować za pośrednictwem poniższego linku: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=317c4fd0642d4ac0aaa14b9be2fb4ed1 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)” Jednocześnie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.
MszczonówInfocentrum
GCI.86.2016PRACOWNIK FIZYCZNY- zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - sumienność


Umiejętności: - chęć do pracy


Inne: - rodzaj umowy, czas i godziny pracy podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 691-428-138
Marków TowarzystwoInfocentrum
GCI.81.2016MAGAZYNIER- Zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - Doświadczenie pracy na stanowisku – Magazynier - Znajomość operacji magazynowych - Uprawnienia na wózki widłowe, mile widziane na suwnice. - Gotowość do pracy w systemie zmianowym. - Zaświadczenie o niekaralności


Umiejętności: - Umiejętność pracy w zespole, samodzielność i odpowiedzialność


Inne: - Praca na pełny etat z atrakcyjnym wynagrodzeniem - Możliwości rozwoju - rodzaj umowy, czas i godziny pracy podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji CV na adres rekrutacja@fincoserwis.pl Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
Nowa BukówkaInfocentrum
GCI.77.2016SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY - KRAJOWY- poszukiwanie transportów, - kontakt z klientem i/lub przewoźnikiem, - stały kontakt z kierowcami, - kompletowanie dokumentów, - prowadzenie własnych aut, - dbanie o dobre relacje z klientami.

Kwalifikacje: - znajomość j. angielskiego obowiązkowo, - mile widziana znajomość j. hiszpańskiego/ j. francuskiego, - doświadczenie na podobnym stanowisku.


Umiejętności: - co najmniej dobra znajomość programu Microsoft Excel.


Inne: - czas pracy: poniedziałek-piątek, godz. 8-16 (ewentualnie 9-17) - rodzaj umowy i wynagrodzenie do uzgodnienia Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: fhu.janex@wp.pl, lub o kontakt telefoniczny: 605 22 44 53 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Mszczonów, ul. Piekarska 14Infocentrum
GCI.74.2016OPERATOR MASZYN/PRACOWNIK LINIOWY- zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - praca w systemie 3 – zmianowym - zdolności manualne, zaangażowanie - aktualna książeczka sanitarno – epidemiologiczna


Umiejętności: - pracowitość


Inne: - czas pracy: 3 zmianowy - rodzaj umowy: umowa o pracę - wynagrodzenie: w okresie próbnym *operator maszyn: 20 zł brutto/h *pracownik liniowy: 17 zł brutto/h Po okresie próbnym wysokość zarobków zwiększa się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 668-660-371, 46 857 10 03 wew. (424) Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@flis.pl (w tytule podając wybrane stanowisko) Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
KuranówInfocentrum
GCI.68.2016KIEROWCA/KURIER DHL- załadunek, rozwóz, zbiór przesyłek

Kwalifikacje: - mężczyźni, - sumienność, - wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. B.


Umiejętności: - punktualność


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę, - czas pracy: 5 dni w tygodniu, pon - pt - godziny pracy: od 6 rano do 18/19 - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV ze zdjęciem drogą mailową na adres: grimagroup@gmail.com, lub kontakt telefoniczny: 513 987 513, 793 594 945 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Mszczonów i okolice – załadunek Warszawa ul. Osmańska 2Infocentrum
GCI.57.2016KIEROWCA KAT. C+E- kierowca, obsługa codzienna pojazdów

Kwalifikacje: - prawo jazdy kat C + E - karta kierowcy - uprawnienia na wózek elektryczny "paleciak"


Umiejętności: - zdyscyplinowanie


Inne: - wynagrodzenie, dni pracy, godziny pracy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej - rodzaj umowy: umowa o pracę Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: majtrans44@interia.pl, lub o kontakt telefoniczny: 785 653 501 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MSZCZONÓW, centrum dystrybucji BIEDRONKAInfocentrum
GCI.36.2016ZBROJARZ (20os.)- maszynowe gięcie strzemion orz cięcie prentów, - montaż prefabrykatów zbrojarskich wg rysunku technicznego, - obsługa maszyn zbrojarskich (giętarka, prościarko-giętarka, nożyce samojezdne)

Kwalifikacje: - wysoka motywacja do pracy - samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, - terminowość, - odporność na stres, - umiejętność pracy w zespole, - doświadczenie w zawodzie zbrojarza będzie atutem, - mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic, - zawodowe lub średnie budowlane.


Umiejętności: - czytanie rysunku technicznego


Inne: - rodzaj umowy: umowa na okres próbny, - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - godziny pracy i czas pracy: system 3 zmianowy. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod numerem: 514 964 541 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Badowo Mściska Infocentrum
GCI.17.2016KIEROWCA C+E- kierowca

Kwalifikacje: - prawo jazdy kat C + E - uprawnienia na przewóz rzeczy


Umiejętności: - odpowiedzialność


Inne: - wynagrodzenie, dni pracy oraz godziny: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej - rodzaj umowy: umowa o pracę Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 693 544 112
MSZCZONÓWInfocentrum
GCI.8.2016KIEROWCA KAT. C+E-

Kwalifikacje: Płeć: mężczyzna.


Umiejętności: Prawo jazdy kat. C+E


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - rodzaj umowy: umowa o pracę, - dni i godziny pracy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny na numer: 693 544 114
KRAJInfocentrum
GCI.5.2016MAGAZYNIERRozładunek, Przewożenie palet.

Kwalifikacje: Wymagane doświadczenie.


Umiejętności: Uprawnienia na wózek widłowy.


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: 1850 zł brutto – okres próbny, następnie 2000 zł, - rodzaj umowy: umowa na czas próby, następnie na czas określony, - dni i godziny pracy: praca 3-zmianowa. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji CV na adres mailowy: molech@id-logistics.com bądź kontaktowały się pod numer: 797 301 822/519 538 412 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MszczonówInfocentrum
GCI.118.2015POMOC KUCHENNAzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: mile widziane osoby młode, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, mile widziane doświadczenie zawodowe, mile widziane wykształcenie gastronomiczne


Umiejętności: miła aparycja


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj umowy: o pracę, dni pracy: system ciągły, co drugi dzień, godziny pracy: 15:00-2:00, wynagrodzenie podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przedstawicielem Firmy pod numerem telefonu: 604 973 183 lub o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną e-mail: biuro@cateringanna.pl Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
MszczonówInfocentrum
GCI.16.2015KIEROWCA KAT C, C+Ezgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: doświadczenie mile widziane; wiek 21+; z uwagi na charakter pracy preferowany mężczyzna; nie wymagana karta kierowcy


Umiejętności: zgodnie ze stanowiskiem


Inne: Informacje nt. oferty: umowa na okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony; dni i godziny pracy oraz warunki wynagrodzenia przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z panem Robertem Flis: 603 897 290
PolskaInfocentrum
GCI.11.2015PRACOWNICY SŁUŻBY PIĘTERpraca w dziale hotelowym

Kwalifikacje: sprawność w wykonywaniu czynności porządkowych; uczciwość; nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; miła aparycja, higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.10.2015RECEPCJONISTÓWpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: wykształcenie co najmniej średnie; uczciwość; nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; miła aparycja; higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych; znajomość języka angielskiego; komunikatywność i cierpliwość, dobra organizacja pracy; umiejętność pracy zgodnie z określonymi procedurami


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.8.2015KUCHARZE I POMOCE KUCHENNEpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: znajomość sztuki kelnerskiej (ukończona szkoła lub udokumentowana praktyka w tym zakresie); nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie badania do celów sanitarno-epidemiologicznych); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.7.2015KELNERZY/ BARMANIpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: znajomość sztuki kelnerskiej (ukończona szkoła lub udokumentowana praktyka w tym zakresie); nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie badania do celów sanitarno-epidemiologicznych); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku


Umiejętności: miła aparycja, higiena osobista na wysokim poziomie


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum

Copyright © 1996-2017 by Plocman Sp. z o.o.