Oferty pracy 
Oferty kandydatów 
Szkolenia 
Wzory CV 
Urzędy pracy 
Zawody 
Linki 
EURES 
Agencje pośrednictwa 
STRONA GŁÓWNA
szukaj
OFERTY PRACY

Numer ofertyStanowiskoZakres
pracy
Miejsce
pracy
Kontakt
GCI.117.2015POMOC KUCHENNAzgodnie ze stanowiskiem.

Kwalifikacje: mile widziane kobiety, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.


Umiejętności: brak.


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj umowy: zlecenie, dni i godziny pracy oraz wynagrodzenie podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przedstawicielem Firmy pod numerem telefonu: 781 365 931
Nowa BukówkaInfocentrum
GCI.116.2015KIEROWCA KAT. Brozwożenie towaru.

Kwalifikacje: mile widziane osoby starsze, mile widziani mężczyźni, mile widziane doświadczenie zawodowe, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, prawo jazdy kat. B.


Umiejętności: orientacja w terenie.


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj umowy oraz wynagrodzenie podane podczas indywidualnej rozmowy, dni pracy: od poniedziałku do soboty, godziny pracy: od 5:00 do 7:00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przedstawicielem Firmy pod numerem telefonu: 601 076 554
Mszczonów i okoliceInfocentrum
GCI.114.2015STANOWISKO urzędnicze w Referacie InwestycjiPrzygotowywanie, opracowywanie dokumentów strategicznych zgodnie z wytycznymi programowymi i przedkładanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy oraz do Uchwalenia przez Radę Gminy niezbędnych dla potrzeb aplikowania o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej. Wyszukiwanie Programów w dostępnych źródłach przekazu i wytycznych programowych w zakresie uzyskania możliwości dofinansowania przedsięwzięć planowanych przez Gminę do realizacji i informowanie bieżące przełożonych. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania dofinansowania przedsięwzięć ze środków pozabudżetowych, t.j. Unii Europejskiej. 4. Przygotowywanie, opracowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania dofinansowania przedsięwzięć ze środków krajowych, np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, NPPDL i innych aktualnie dostępnych w ramach Programów ogłoszonych przez instytucje dofinansowujące. Wypełnianie, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w aktualnie aktywnym programie informatycznym (np. MEWA), kompletowanie wniosków i składanie w instytucji dofinansowującej oraz ich konsultowanie z jednostką dofinansowującą. Zarządzanie Projektem (należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku i Umowie o dofinansowanie realizowane w ramach działania danego priorytetu), które jest procesem gdzie wyróżnia się niżej wymienione podstawowe etapy: identyfikacja projektu, planowanie, sporządzenie wniosku aplikacyjnego, realizacja projektu w tym dbałość o wypełnienie ustaleń umowy o dofinansowanie w zakresie kwalifikowalności wydatków, osiągania wskaźników, promocji projektu, zamknięcie i ocena projektu przez jednostkę współfinansującą, zabezpieczenie trwałości projektu i jego archiwizacja. Znajomość praw i obowiązków Beneficjenta. Sprawozdawczość i monitoring, ewaluacja, kontrola. Monitorowanie na bieżąco przebiegu realizacji Projektu oraz informowanie instytucji dofinansowującej o wszelkich przesłankach, które mogą mieć wpływ na realizację projektu. Dokonywanie pomiaru wartości wskaźników osiąganych w wyniku realizacji projektu. Uczestniczenie i obsługa kontroli Projektu w trakcie realizacji, po zamknięciu procesu inwestycyjnego i końcowym rozliczeniu oraz w okresie jego trwałości. Dostarczania na koniec stycznia każdego roku kalendarzowego do 5 lat po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia dokumentów potwierdzających zachowanie trawłości efektu rzeczowego i ekologicznego inwestycji zrealizowanych z pomocą środków z NFOŚiGW. Współpraca z pracownikami zajmującymi się realizacją procesu inwestycyjnego w zakresie uwzględnienia w dokumentacjach projektowych wymaganych określonym Programem dofinansowania danych oraz osiągania wskaźników na etapie realizacji i zamknięciu procesu inwestycyjnego. Bieżącego informowania Instytucji współfinansującej o postępach w zakresie realizacji inwestycji w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie. Zastępstwo pracownika ds. zamówień publicznych, realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych - przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zawieranie umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięć. Przygotowywanie projektów Uchwał i Zarządzeń z zakresu działania Referatu. Przygotowywanie projektów długofalowych programów rozwoju Gminy.

Kwalifikacje:  Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe kierunek pozyskiwanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, rządowej lub zakładowej na stanowisku o proponowanym zakresie lub podobnym, min. 2 lata, doświadczenie przy pracy z projektami Unii Europejskiej (przygotowywanie wniosku, realizacja, rozliczenie w perspektywie finansowej 2007-2013), min. 4 projekty, wiedza na temat podstawowych unormowań prawnych dotyczących projektów współfinansowanych w ramach programów Unii Europejskiej, znajomość przepisów ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, znajomość obsługi komputera przede wszystkim w zakresie Word i Excel oraz aktualnie aktywnych programów informatycznych np. MEWA, w których są wypełniane wnioski, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.


Umiejętności: samodzielność w działaniu, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność i otwartość na nowe pomysły, umiejętność przygotowania jasnych i zwięzłych wypowiedzi na piśmie


Inne: praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami oraz udzielanie informacji i wyjaśnień, praca przy obsłudze komputera powyżej czterech godzin dziennie, załatwianie spraw w ramach delegacji służbowych w innych urzędach i instytucjach w związku z aplikacją wniosków i ich uzgadnianie, siedziba Referatu usytuowana jest na pierwszym piętrze budynku, obecnie nieprzystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, curriculum vitae (życiorys), kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, zaświadczenie lub inny dokument wydany przez inwestora potwierdzający, że kandydat wykazuje się doświadczeniem w zakresie aplikowania, realizacji i rozliczenia pozytywnego min. 4 projektów. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu, inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2015r. do godz. 14.00 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których będzie sprawdzana niezbędna wymagana ogłoszeniem wiedza kandydatów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 8578181 wew.34 lub 13 Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zabiawola.akcessnet.net oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Żabia Wola. Planowany termin zatrudnienia od dnia 17.08.2015r.
Żabia WolaInfocentrum
GCI.113.2015STAŻYSTA/KA – MŁODSZY REFERENT DS. ZARZĄDZANIA INFORMACJĄobsługa interesantów; współpraca z klientem biznesowym i instytucjonalnym: bezpośrednia, telefoniczna, za pomocą skrzynki elektronicznej; aktualizacja informacji i ogłoszeń na portalu Centrum; aktualizacja ofert pracy na tablicy ogłoszeń i portalach Centrum; pomoc w zadaniach biurowo-administracyjnych Centrum; opieka nad pracownią komputerową.

Kwalifikacje: wiek: do 25 lat przy rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie przez okres 6 miesięcy lub wiek do 29 lat przy rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie przez okres 12 miesięcy (WARUNEK KONIECZNY); wykształcenie: min. ponadgimnazjalne (średnie/ średnie techniczne), mile widziane osoby z wykształceniem wyższym.


Umiejętności: dobra obsługa komputera (pakiet MS Office: min. Word, Excel, PowerPoint); mile widziana znajomość języka angielskiego; mile widziana znajomość obsługi programów graficznych; zainteresowanie tematyką: rynku pracy, sektora pozarządowego, sektora biznesowego oraz funduszami strukturalnymi.


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj umowy: umowa o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego z Powiatowym Urzędem Pracy w Żyrardowie, umowa do 30.11.2015 r.; dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00; wynagrodzenie: stypendium dla bezrobotnych w okresie odbywa stażu ze środków EFS. Osoby spełniające powyższe wymagania proszone są o przesyłanie aplikacji CV na adres e-mail: gci@mszczonow.pl w temacie wiadomości wpisując „STAŻ GCI” Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)".
Mszczonów, ul. Żyrardowska 4Infocentrum
GCI.112.2015KIEROWCA KAT. Brozwożenie produktów pizzerii.

Kwalifikacje: wiek: do 35 r.ż.; prawo jazdy kat. B; mile widziany mężczyzna; aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.


Umiejętności: znajomość topografii miasta i gminy Mszczonów; orientacja w terenie.


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj umowy: zlecenie; godziny i dni pracy oraz wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Pizzerii pod numerem telefonu: 668 817 555
Mszczonów, ul. Nowy Rynek 9Infocentrum
GCI.111.2015ASYSTENT/KA DS. DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA ANHzapewnienie wydajnej i zrównoważonej obsługi klienta; przyjmowanie, weryfikacji, rejestracja i realizacja zamówień; kontrola płatności; wystawianie i wysyłanie faktur; wydawanie zleceń produkcyjnych i transportowych; uzupełnianie danych podstawowych klientów i materiałów; zakładanie, aktualizacja i archiwizacja danych handlowych, dokumentacji klienta.

Kwalifikacje: doświadczenie zawodowe; wiek: 18+; wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów zaocznych (preferowane zootechnika); cechy pracownika: zaangażowanie, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania, bardzo dobra organizacja czasu pracy, zdyscyplinowanie, komunikatywność oraz dobre zdolności interpersonalne.


Umiejętności: znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym; znajomość języka rosyjskiego w stopniu średniozaawansowanym; bardzo dobra znajomość pakietu MS Office; znajomość programu SAP (mile widziana).


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj umowy: o pracę na zastępstwo (do końca 2016 r.); godziny pracy: 8:00-16:00; dni pracy: poniedziałek-piątek, wynagrodzenie podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV) na adres: magdalena.wyzinska@dsm.com lub o kontakt telefoniczny z panią Magdaleną Wyzińską pod numerem telefonu: (46) 857 31 43, bądź osobiście w siedzibie firmy: Mszczonów, ul. Tarczyńska 113
MszczonówInfocentrum
GCI.110.2015ASYSTENT/KA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I ADMINISTRACJIwsparcie działu księgowości w codziennych obowiązkach; kompletowanie dokumentów eksportowych; kompletowanie dokumentów UE; kompletowanie dokumentów na przełomie miesiąca; drukowanie faktur UE; sprawdzanie rejestrów VAT; wsparcie działu administracji w bieżących zadaniach.

Kwalifikacje: wiek: 18+; wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów zaocznych (preferowane finanse i rachunkowość); cechy pracownika: odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu obowiązków, zaangażowanie, bardzo dobra organizacja czasu pracy, zdyscyplinowanie.


Umiejętności: znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym; bardzo dobra znajomość pakietu MS Office; umiejętność pracy w zespole.


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj umowy: zlecenie; godziny pracy: 8:00-16:00; dni pracy: poniedziałek-piątek; wynagrodzenie podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV) na adres: magdalena.wyzinska@dsm.com lub o kontakt telefoniczny z panią Magdaleną Wyzińską pod numerem telefonu: (46) 857 31 43, bądź osobiście w siedzibie firmy: Mszczonów, ul. Tarczyńska 113
MszczonówInfocentrum
GCI.109.2015KIEROWNIK MONTAŻUpraca w dziale Handlowym

Kwalifikacje: uprawnienia wykonawcze do prowadzenia budowy ( konieczne ), prawo jazdy kat. B dobry stan zdrowia dyspozycyjność praktyka w montażu konstrukcji żelbetowych lub stalowych ( mile widziane ) wykształcenie: wyższe – mgr inż. Budownictwa angielski minimum poziom średniozaawansowany ( w mowie i w piśmie )


Umiejętności: odporność na stres


Inne: umowa na okres próbny godziny, dni pracy, wynagrodzenie podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV) na adres: p.przetaczynska@ergon.pl Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)".
Mszczonów, Badowo Mściska Ul. Grójecka 19Infocentrum
GCI.107.2015PRACOWNIK MAGAZYNU/OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO (20os)wykonywanie operacji magazynowych

Kwalifikacje: mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze wózków widłowych odpowiedzialność mile widziane uprawnienia na kierowanie wózkami widłowymi wykształcenie zawodowe


Umiejętności: dyspozycyjność zaangażowanie


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę, dni i godziny: 8h dziennie, 5 dni w tyg. wynagrodzenie: 2327,50 zł brutto Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie CV lub CV ZE ZDJĘCIEM na adres: rekrutacja-vmp@fmlogistic.com , lub o kontakt telefoniczny 46 857 01 12 Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662)". Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przedstawia ofertę pracy osobom zarejestrowanym w bazie GCI jako poszukujące lub planujące zmienić zatrudnienie zgodnie z ich preferencjami (kontakt sms).
MszczonówInfocentrum
GCI.106.2015STAŻYSTA (1os) / PRAKTYKANT (2os)obsługa kandydatów, pracowników, klientów, rekrutacja

Kwalifikacje: wiek do 30 lat chęć uczenia się, rozwoju mile widziane prawo jazdy kat. B wykształcenie średnie lub wyższe


Umiejętności: umiejętność szybkiego uczenia


Inne: rodzaj umowy: staż płatny/ praktyki bezpłatne, - dni i godziny 9:00 – 17:00, poniedziałek - piątek - wynagrodzenie: staż 997,40 zł, praktyka: bezpłatna Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie CV na adres: michał.debski@randstad.pl Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662)". Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przedstawia ofertę pracy osobom zarejestrowanym w bazie GCI jako poszukujące lub planujące zmienić zatrudnienie zgodnie z ich preferencjami (kontakt sms).
MszczonówInfocentrum
GCI.105.2015ZAŁADUNKOWY (5os)prace magazynowe załadunek samochodów przy użyciu wózka widłowego

Kwalifikacje: mężczyźni


Umiejętności: brak


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę, dni i godziny pracy:od 18 do 22 zaczyna się praca, pn-nd, 5dni w tyg. wynagrodzenie 2000 zł brutto pdst + 0-800 zł brutto premia Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie CV na adres: ajakubaszek@univeg.pl, lub o kontakt telefoniczny: 691 41 42 54 Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662)". Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przedstawia ofertę pracy osobom zarejestrowanym w bazie GCI jako poszukujące lub planujące zmienić zatrudnienie zgodnie z ich preferencjami (kontakt sms).
ul. Wiśniowa 1, 96-321 Żabia WolaInfocentrum
GCI.104.2015PICKER (5os)prace magazynowe; kompletacja zamówień

Kwalifikacje: mężczyźni; książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych


Umiejętności: brak


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę; dni i godziny pracy: 5:00-13:00/13:00-21:00 lub 8:00-16:00, poniedziałek-sobota; wynagrodzenie 2000 zł brutto podstawa + 0-800 zł brutto premia. Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie CV na adres: ajakubaszek@univeg.pl lub o kontakt telefoniczny: 691 41 42 54 Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662)". Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przedstawia ofertę pracy osobom zarejestrowanym w bazie GCI jako poszukujące lub planujące zmienić zatrudnienie zgodnie z ich preferencjami (kontakt sms).
ul. Wiśniowa 1, 96-321 Żabia WolaInfocentrum
GCI.103.2015PRACOWNIK SKŁADU SAMOCHODOWEGO (8os.)obsługa samochodów osobowych, montaż akcesoriów i podzespołów

Kwalifikacje: dokładność, obowiązkowość solidność,


Umiejętności: rzetelność, umiejętności manualne


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę, dni i godziny pracy 40 godzin tygodniowo, 5 dni w tygodniu, zmianowy system; wynagrodzenie podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@mostva.com.pl Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662)". Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przedstawia ofertę pracy osobom zarejestrowanym w bazie GCI jako poszukujące lub planujące zmienić zatrudnienie zgodnie z ich preferencjami (kontakt sms).
Ciemno Gnojna, dojazd własnyInfocentrum
GCI.102.2015TRAKTORZYSTA - KOMBAJNISTAobsługa ciągnika i kombajnu zbożowego

Kwalifikacje: wiek od 25 roku życia, płeć mężczyzna, doświadczenie na podobnym stanowisku, wykształcenie zawodowe, średnie prawo jazdy kat. B i T


Umiejętności: solidność rzetelność dokładność


Inne: rodzaj umowy: umowa zlecenie, dni i godziny pracy: >8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu; wynagrodzenie podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie kontakt telefoniczny 519 063 314, lub kontakt osobisty w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Osuchowie Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662)". Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przedstawia ofertę pracy osobom zarejestrowanym w bazie GCI jako poszukujące lub planujące zmienić zatrudnienie zgodnie z ich preferencjami (kontakt sms).
OsuchówInfocentrum
GCI.99.2015PRACOWNIK FIZYCZNY (4os)praca fizyczna

Kwalifikacje: wiek 18+ płeć: mężczyźni


Umiejętności: brak


Inne: rodzaj umowy: umowa zlecenie, dni pracy: poniedziałek - piątek, godziny pracy: 8:00 – 16:00 wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej praca sezonowa dla młodych Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: hskmaciej@hsk.waw.pl lub aquanostra@hsk.waw.pl, kontakt telefoniczny 605 323 354 Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
Badów GórnyInfocentrum
GCI.98.2015Inspektor ds. BHPprzeprowadzanie szkoleń BHP przeprowadzanie postępowań powypadkowych i ustaleń przyczyn oraz okoliczności wypadków przy pracy przeprowadzanie cyklicznych audytów BHP zgodnie z wewnętrznymi procedurami raportowanie do działu BHP oraz poszczególnych kierowników wyników audytów podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków BHP w podległych lokalizacjach współpraca z działem technicznym w zakresie opiniowania podejmowanych działań pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami BHP współudział w tworzeniu procedur i instrukcji w obszarze BHP

Kwalifikacje: - wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie BHP mile widziane doświadczenia w pracy na tym stanowisku dobra znajomość przepisów BHP i Prawa Pracy uprawnienia do prowadzenia szkoleń uprawnienia inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej będą dodatkowym atutem sumienność


Umiejętności: bardzo dobra organizacja pracy umiejętność trafnego reagowania w sytuacjach stresowych


Inne: rodzaj umowy, dni pracy, godziny pracy, wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracę w młodym zespole dynamicznie rozwijającej się organizacji stabilne warunki zatrudnienia możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: mzietek@id-logistics.com,lub kontakt telefoniczny 48 797 301 803 Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
MszczonówInfocentrum
GCI.97.2015PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCHlekkie prace fizyczne w cateringu

Kwalifikacje: - mile widziane doświadczenie w gastronomii/ cateringu; - aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.


Umiejętności: - umiejętność pracy w grupie; - punktualność.


Inne: Informacje nt. oferty: - rodzaj umowy: umowa o pracę na cały lub pół etatu; - dni pracy: niedziela-czwartek; - godziny pracy: 12:00-2:00 - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: sezampoczta@vp.pl Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
MszczonówInfocentrum
GCI.96.2015SAMODZIELNA KSIĘGOWAzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - wykształcenie wyższe finansowe/ekonomiczne; - min. 2 lata pracy w zawodzie; - praktyczna znajomość przepisów podatkowych; - znajomość zasad rachunkowości zarządczej.


Umiejętności: - mile widziana znajomość języka angielskiego; - biegła znajomość pakietu MS Office (zaawansowana znajomość Excel); - mile widziana znajomość programu Exact; - zdolność analitycznego myślenia; - umiejętność pracy w zespole, pozytywne nastawienie, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność, dokładność.


Inne: Informacje nt. oferty: - rodzaj umowy: umowa o pracę oraz wszelkie świadczenia ZUS; - praca w dynamicznym zespole; - pakiet opieki medycznej; - możliwość nieodpłatnego dojazdu firmowym busem z kierunku Warszawa; - dni pracy, godziny pracy oraz wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie CV (warunek konieczny) i listu motywacyjnego (mile widziany) na adres e-mail: p.przetaczynska@ergon.pl Termin zakończenia rekrutacji: 31.07.2015 r. Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
Ergon Poland Sp. z o.o., Badowo-Mściska, ul. Grójecka 19, 96-320 MszczonówInfocentrum
GCI.94.2015OPERATOR LINII PRODUKCYJNEJ (8 osób)obsługa maszyn i urządzeń linii produkcyjnych, układanie komponentów na maszynę i zdejmowanie wyrobu gotowego

Kwalifikacje: mężczyzn doświadczenie w pracy na magazynie lub w produkcji mile widziane wykształcenie: zawodowe lub średnie


Umiejętności: brak


Inne: rodzaj umowy: Umowa o pracę tymczasową dni pracy: od poniedziałku do piątku godziny pracy: 3 zmiany (6-14,14-22,22-6) wynagrodzenie: 12,00 zł brutto za godzinę + premia do 20% Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie CV na adres: biuro.pruszkow@adecco.com lub o kontakt telefoniczny: 22 738 88 20
MszczonówInfocentrum
GCI.92.2015ASYSTENT/KA DS. LABORATORIUMwsparcie działu laboratorium w codziennych obowiązkach przygotowywanie i pobieranie pasz laboratoryjnych wykonywanie badań fizycznych dla surowców potwierdzanie jakości surowców z certyfikatami klienta

Kwalifikacje: wiek 18 lat i powyżej odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu obowiązków, wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów zaocznych (preferowane chemiczne), ew. średnie (chemiczne)


Umiejętności: bardzo dobra znajomość pakietu MS OFFICE, umiejętność pracy w zespole


Inne: rodzaj umowy: staż/płatne praktyki dni pracy: od poniedziałku do piątku godziny pracy, wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zainteresowany osoby prosimy o przesłanie CV na adres: magdalena.wyzinska@dsm.com, lub kontakt telefoniczny: (46) 857 31 43
MszczonówInfocentrum
GCI.91.2015PRACOWNIK ADMINISTRACYJNYBudowanie trwałych relacji z Klientem Obsługa systemu magazynowego Przygotowanie dokumentów do przyjęcia i wysyłki towaru z magazynu Obsługa zwrotów towaru, wyjaśnianie niezgodności Rozpatrywanie reklamacji Sporządzanie raportów Archiwizacja dokumentacji

Kwalifikacje: Zaawansowana znajomość języka angielskiego ( poziom B2)- warunek konieczny Dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel) Mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta


Umiejętności: Umiejętności analityczne Zdolności komunikacyjne


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę dni pracy: od poniedziałku do piątku system zmianowy wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej możliwość rozwoju zawodowego, pracę w międzynarodowym otoczeniu Zainteresowany osoby prosimy o aplikowanie za pośrednictwem linku umieszczonego poniżej: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=29714d44b66a4b05bd37a6e26e081633
MszczonówInfocentrum
GCI.90.2015MAGAZYNIER (3 os.)Przyjmowanie i wydawanie towarów do i z magazynu oraz ich oznaczanie w oparciu o obowiązujące procedury magazynowe Dbałość o właściwe rozmieszczenie towarów na powierzchni magazynu Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy, odpowiedzialność za powierzone mienie Prowadzenie prostych czynności administracyjnych związanych z gospodarką magazynową Informowanie przełożonego o występujących nieprawidłowościach w procesach magazynowych

Kwalifikacje: doświadczenie w pracy na magazynie uprawnienia na wózki widłowe- mile widziane mężczyźni


Umiejętności: skrupulatność i dokładność w realizacji zadań


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę - wynagrodzenie podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej - system 3 zmianowy( 6-14, 14-22, 22-6) - dni pracy: pn-pt - możliwość nabycia uprawnień na wózki widłowe - możliwość rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojego CV na adres e-mail: rekrutacja@fiege.pl oraz za pośrednictwem linku: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f156edecd89149d5b10622492e32cb3b Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MszczonówInfocentrum
GCI.89.2015PRACOWNIK PRODUKCYJNY (4os.)obsługa procesu wytwarzania oraz związanego z nim sprzętu, wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych w obszarze produkcji,

Kwalifikacje: 18 lat i powyżej uprawnienia do obsługi wózków widłowych oraz obsługi suwnic (mile widziane), książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (mile widziane) wykształcenie min. średnie


Umiejętności: odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu obowiązków umiejętność pracy w zespole


Inne: rodzaj umowy: umowa zlecenia praca na okres wakacyjny czerwiec-wrzesień - 4 m-ce dni pracy: od poniedziałku do piątku godziny pracy: 6-14 / 14-22 wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zainteresowany osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: magdalena.wyzinska@dsm.com lub kontakt telefoniczny: (46) 857 31 43 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
MszczonówInfocentrum
GCI.88.2015PRACOWNIK PRODUKCYJNY W OBSZARZE UTRZYMANIA RUCHUobsługa procesu wytwarzania oraz związanego z nim sprzętu, wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych, wsparcie techniczne w ramach zapewnienia ciągłości produkcji (utrzymania ruchu), wykonywanie przeglądów prewencyjnych

Kwalifikacje: 18 lat i powyżej doświadczenie w obszarze utrzymania ruchu uprawnienia do obsługi wózków widłowych oraz obsługi suwnic, - uprawnienia sep do 1 kv, książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (mile widziane) wykształcenie techniczne


Umiejętności: odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu obowiązków umiejętność pracy w zespole


Inne: rodzaj umowy: umowa zlecenia (wstępnie) dni pracy: od poniedziałku do piątku godziny pracy: 6-14 / 14-22 wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zainteresowany osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: magdalena.wyzinska@dsm.com lub kontakt telefoniczny: (46) 857 31 43 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
MszczonówInfocentrum
GCI.87.2015ASYSTENT/KA DS. ZDROWIA I ŻYWIENIA ZWIERZĄT (STAŻ) wsparcie przy optymalizacji receptur mieszanek premiksów i pasz w programie bestmix, wsparcie przy wprowadzanie receptur premiksów do systemu sap, wsparcie przy tworzeniu etykiet produktów, utrzymywanie bazy danych informacji o produktach, monitorowanie surowców premiksowych pod względem przydatności żywieniowej

Kwalifikacje: 18 lat i powyżej wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów zaocznych (preferowane zootechnika / biologia / weterynaryjne / rolnicze), znajomość zagadnień dotyczących zdrowia i żywienia zwierząt, produkcji pasz oraz premiksów, znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym, znajomość języka rosyjskiego - dodatkowy atut, bardzo dobra znajomość pakietu ms office,


Umiejętności:  odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu obowiązków umiejętność pracy w zespole


Inne: rodzaj umowy: staż/płatne praktyki/umowa zlecenia dni pracy: od poniedziałku do piątku godziny pracy: 8-16 wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zainteresowany osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: magdalena.wyzinska@dsm.com lub kontakt telefoniczny: (46) 857 31 43 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
MszczonówInfocentrum
GCI.82.2015PRACOWNIK FIZYCZNYprace w gospodarstwie ogrodniczym

Kwalifikacje: wiek: do 50 r.; płeć: kobieta


Umiejętności: sumienność


Inne: Rodzaj umowy, godziny pracy, dni pracy, wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 691 428 148
okolice MszczonowaInfocentrum
GCI.53.2015MAGAZYNIER-OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGOrozładunek i załadunek towarów kompletacja zamówień sumienne i terminowe przyjęcie, przygotowanie i wysłanie dostaw dokonywanie zmagazynowania i wymagazynowania towaru dostarczanie produktów do odpowiednich miejsc w magazynie bieżąca aktualizacja systemu danych logistycznych współpraca z innymi działami w obrębie magazynu

Kwalifikacje: książeczka sanepidu (warunek konieczny) doświadczenie w pracy na magazynie na podobnym stanowisku (mile widziane) doświadczenie i uprawnienia do obsługi wózka widłowego (mile widziane) dyspozycyjność (praca również w weekendy)


Umiejętności: umiejętność pracy w zespole sumienność i dokładność


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę, system pracy: 3-zmiany; 6-14; 14-22, 22-6 atrakcyjny system premiowy dni pracy, wynagrodzenie podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres email: kgralek@id-logistics.com lub kontakt telefoniczny: +48 797 301 862
Mszczonów, ul. Wiejska 2Infocentrum
GCI.86.2015PRACOWNIK DO DZIAŁU PICKING (CHŁODNIA)załadunek/rozładunek artykułów spożywczych na palety/regały, komplementacja zamówień, praca ze skanerem magazynowym

Kwalifikacje: aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna


Umiejętności: chęć do pracy


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę tymczasową dni pracy: od poniedziałku do piątku godziny pracy: 5-13, 13-21 wynagrodzenie: 2000-2500 zł/brutto (podstawa + premia) Zainteresowany osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: eniemojewska@job-impulse.pl lub kontakt telefoniczny: 517-811-255 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
Żabia WolaInfocentrum
GCI.85.2015SZEF KUCHNIzarządzanie zespołem kucharzy i pomocy kuchennych odpowiedzialność za produkcję kuchenną oraz powierzony surowiec

Kwalifikacje: doświadczenie na stanowisku szefa kuchni aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna wykształcenie gastronomiczne (kucharz)


Umiejętności: gotowanie zarządzanie wykorzystanie surowca


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę - dni pracy: od poniedziałku do niedzieli - godziny pracy: różne - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zainteresowany osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: kadry@hpm.com.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)". Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przedstawia ofertę pracy osobom zarejestrowanym w bazie GCI jako poszukujące lub planujące zmienić zatrudnienie zgodnie z ich preferencjami (kontakt sms).
Zbiroża/Hotel PanoramaInfocentrum
GCI.81.2015OPIEKUNKA DO DZIECI (TROJE DZIECI: 7,9,11 LAT)podanie posiłku, nadzór nad lekcjami, ewentualnie dowiezienie na zajęcia pozaszkolne, gry, zabawy itp., drobne porządki w domu, drobne zakupy

Kwalifikacje: wiek 30+ płeć kobieta (chociaż jeśli trafi się idealny kandydat mężczyzna – dlaczego nie) doświadczenie mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi (emerytowana nauczycielka) prawo jazdy /wymagana kategoria/ B wykształcenie minimum średnie mile widziana znajomość angielskiego (podstawy, żeby sprawdzić pracę domową), ogólna sprawność fizyczna


Umiejętności: bezwzględna uczciwość, stanowczość i łagodność w jednym, punktualność


Inne: rodzaj umowy, wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej godziny pracy: 14-19*wyjątkowo może się zdarzyć konieczność opieki nad dziećmi do późnego wieczora dni pracy poniedziałek-piątek, mogą zdarzyć się tygodnie z pracą 5-dniową, ale również takie z pracą tylko 2-3 dniową Mile widziana osoba inteligentna, oczytana, znająca dużo gier i zabaw. Ale także taka, której nie przerazi wizja 5-km spaceru z dziećmi lub przejażdżki rowerowej. Umiejąca przygotować kotlety mielone i uprasować kilka ubrań, kiedy dzieci odrabiają lekcje. No i nie może mieć alergii na sierść psią albo kocią. Ani bać się zwierząt. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie swojego CV: kasiula.mastalerz@gmail.com lub kom.: 502 555 516 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
wieś ok.5 km od Mszczonowa, między Mszczonowem a Puszczą MariańskąInfocentrum
GCI.71.2015PRACOWNIK FIZYCZNY – OBSŁUGA LINII (5os)obsługa linii

Kwalifikacje: książeczka do celów sanepidarno – epidemiologicznych wykształcenie: podstawowe


Umiejętności: sprawność fizyczna


Inne: rodzaj umowy: na okres próbny dni pracy: od poniedziałku do piątku godziny pracy: 7-15, 14-21 (2-zmiany) wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Aplikacje (CV) spełniające powyższe wymagania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną: hskmaciej@hsk.waw.pl, aquanostra@hsk.waw.pl lub kontakt telefoniczny od dn. 14.05.2015r. pod numerem: 605-323-354
Badów Górny, ul. Piekarska 18Infocentrum
GCI.69.2015PRACOWNIK LINII (30 os.)pakowanie i składowanie elementów promocyjnych, etykietowanie, przepakowywanie.

Kwalifikacje: doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane wykształcenie zasadniczo zawodowe


Umiejętności: brak


Inne: rodzaj umowy: umowa zlecenie wynagrodzenie: 10,42/brutto dni pracy: od poniedziałku do piątku godziny pracy: 6-14, 14-22, 22-6 Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojego CV na adres e-mail: eniemojewska@job-impulse.pl, lub kontakt telefoniczny: 517-811-255 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
MszczonówInfocentrum
GCI.66.2015OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO WYSOKIEGO SKŁADOWANIAObsługa wózka wysokiego składowania (max. 9,50 m) uzupełnianie zapasów w pickingach lokowanie nośników paletowych w odpowiednie lokalizacje w regałach z zachowaniem kontroli poprawności ich zabezpieczenia kompletacja zamówień praca przy użyciu scanerów oraz voice consol

Kwalifikacje: książeczka sanitarno-epidemiologiczna doświadczenie i uprawnienia do obsługi wózka widłowego wysokiego składowania doświadczenie w pracy na magazynie na podobnym stanowisku (min. 2 lata) gotowość podjęcia pracy zmianowej aktualne badania psychotechniczne (mile widziane) dyspozycyjność


Umiejętności: umiejętność pracy w zespole sumienność


Inne: - umowę o pracę (pełny etat) - atrakcyjny system premiowy - 3-zmianowy system pracy, praca również w weekendy - miejsce pracy – Mszczonów - ul. Wiejska (nowy magazyn) Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres e-mail: mzietek@id-logistics.com
MszczonówInfocentrum
GCI.65.2015MAGAZYNIERprzyjmowanie dostaw towarów na magazyn/kompletacja zamówień/ wysyłanie dostaw z magazynu do sklepów (w zależności od przypisania do konkretnego działu na magazynie) sumienne i terminowe przygotowywanie dostaw dostarczanie produktów do odpowiednich miejsc na magazynie praca przy użyciu scanerów i voice consol bieżąca aktualizacja systemu danych logistycznych współpraca z poszczególnymi działami na magazynie praca w systemie 3-zmianowym

Kwalifikacje: doświadczenie w pracy na magazynie na podobnym stanowisku książeczka sanepidu uprawnienia do obsługi wózka widłowego (mile widziane, w razie braku uprawnień - możliwe przeszkolenie) doświadczenie w obsłudze wózków widłowych (mile widziane) aktualne badania psychotechniczne (mile widziane) dyspozycyjność (praca również w weekendy)


Umiejętności: umiejętność pracy w zespole sumienność


Inne: umowę o pracę atrakcyjny system premiowy 3-zmianowy system pracy miejsce pracy - Mszczonów, ul. Wiejska (nowy magazyn) Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres e-mail: mzietek@id-logistics.com
MszczonówInfocentrum
GCI.62.2015KELNERKA/ POMOC KUCHENNAzgodny ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - wiek do 35 lat; - preferowana kobieta; - aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.


Umiejętności: - dobra organizacja miejsca i czasu pracy.


Inne: Informacje nt. oferty: - rodzaj umowy: umowa zlecenie; - wynagrodzenie podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej - system 1 zmianowy (11:00-22:00) - dni pracy: od piątku do niedzieli. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Krzysztofem Reczek: 668 817 555
Mszczonów, ul. Nowy Rynek 9Infocentrum
GCI.56.2015FRYZJER - FRYZJERKAstrzyżenie koloryzacja czesanie

Kwalifikacje: doświadczenie w pracy na stanowisku „fryzjer/fryzjerka” wykształcenie zawodowe


Umiejętności: brak


Inne: czas pracy: ½ etatu rodzaj umowy, wynagrodzenie: podane podczas rozmowy rekrutacyjnej Aplikacje (CV) spełniające powyższe wymagania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną: dorotaklaudia@gmail.com lub telefonicznie: 785 319 998 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)". Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
MszczonówInfocentrum
GCI.54.2015PIEKARZwypiekanie pieczywa, prace przy stole

Kwalifikacje: doświadczenie mile widziane książeczka do celów sanepidarno - epidemiologicznych


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: system pracy: zmiany; dni pracy: od poniedziałku do niedzieli rodzaj umowy, wynagrodzenie podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres email: arek-kulicki@wp.pl lub kontakt telefoniczny: 46 857 10 21 lub 601 286 784, lub osobiście: Mszczonów ul. Grójecka 110 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
Mszczonów ul. Grójecka 110Infocentrum
GCI.52.2015MAGAZYNIER - OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO (5os)prace magazynowe obsługa wózka widłowego ręczny załadunek/rozładunek opon

Kwalifikacje: mężczyźni doświadczenie min 1rok uprawnienia na wózki widłowe


Umiejętności: brak


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę, dni pracy: od poniedziałku do piątku, system pracy: 3-zmiany; 6-14; 14-22, 22-6 wynagrodzenie: 13,35zł brutto/h Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres: eniemojewska@job-impulse.pl lub kontakt telefoniczny: 517 811 255 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
MszczonówInfocentrum
GCI.51.2015OSOBA DO PROWADZENIA LINII PRODUKCYJNEJ (6os)prowadzenie linii produkcyjnej z wykorzystaniem powierzonych maszyn i narzędzi

Kwalifikacje: mile widziane kobiety obsługa komputera mile widziane doświadczenie


Umiejętności: umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę, dni pracy: od poniedziałku do piątku, system pracy: 2-zmiany; 6-14; 14-22, wynagrodzenie: podane podczas rozmowy rekrutacyjnej. Aplikacje (CV ze zdjęciem) prosimy przesyłać na adres: praca_mszczonow@fmlogistic.com lub kontakt telefoniczny: 46 857 02 68 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
MszczonówInfocentrum
GCI.45.2015PRACOWNIK MAGAZYNUpraca w magazynie chłodnia (od +20C do +80C); załadunek palet na auto; obsługa skanera magazynowego; kontrola jakości

Kwalifikacje: doświadczenia na podobnym stanowisku; uprawnienia na wózki widłowe; książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych; wykształcenie zasadnicze zawodowe


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj umowy: umowa o pracę tymczasową; dni pracy: od poniedziałku do piątku, możliwe weekendy; godziny pracy: 2:00-10:00, 3:00-11:00, 17:00-1:00, 18:00-2:00; wynagrodzenie: 1350 zł. brutto – 1500 zł. brutto + premia do 800 zł. brutto. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Eweliną Niemojewską: 517 811 255, eniemojewska@job-impulse.pl
Żabia Wola – transport we własnym zakresieInfocentrum
GCI.44.2015KUCHARZpodany podczas rozmowy rekrutacyjnej

Kwalifikacje: doświadczenia 2 lata pracy na kuchni gorącej - warunek konieczny książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych z ważnymi badaniami


Umiejętności: umiejętności pracy w zespole punktualność, sumienność i rzetelność


Inne: rodzaj umowy, wynagrodzenie, dni podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Oferujemy: stałe i formalne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku bezpłatne posiłki podczas pracy możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia miłą atmosferę pracy bez rozbuchanej biurokracji i chorej rywalizacji osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji lub kontakt telefoniczny z obiektem Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z obiektem pod numerem 22 736 99 15
TarczynInfocentrum
GCI.43.2015KELNER HOTELOWY I KONFERENCYJNYZakres pracy: obsługa klienta podczas konferencji i dużych imprez firmowych, serwowanie posiłków i przygotowywanie pomieszczeń, utrzymanie porządku w miejscu pracy, dbanie o dobry wizerunek hotelu i jakość świadczonych usług, przyjmowanie zamówień i płatności od klientów indywidualnych,

Kwalifikacje: doświadczenie zawodowe minimum 1 rok, aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych dbałość o czystość i higienę, dobra kondycja fizyczna, minimum podstawowa znajomość języka angielskiego, miła aparycja, życzliwość i uprzejmość, wysoka kultura osobista. dokładność oraz zdolność do koncentracji,


Umiejętności: punktualność i umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania pracy i ustalania priorytetów do wykonania, zdolnością szybkiego nawiązywania kontaktu z klientem,


Inne: rodzaj umowy, wynagrodzenie, dni podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z obiektem pod numerem 22 736 99 15
TarczynInfocentrum
GCI.38.2015PRACOWNIK MAGAZYNU (CHŁODNIA)prace magazynowe prace związane z rozlokowaniem opakowań dbałość o ład w miejscu pracy współpraca z zespołem

Kwalifikacje: chęć do pracy w systemie zmianowym zaangażowanie i odpowiedzialność mile widziane uprawnienia na do obsługi wózków widłowych


Umiejętności: komunikatywność


Inne: rodzaj umowy, dni pracy, wynagrodzenie, oraz godziny pracy podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, wynagrodzenie oraz jasny system premiowania, stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie, możliwość rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojego CV na adres e-mail: rekrutacja@univeg.pl
Żabia WolaInfocentrum
GCI.28.2015PRACOWNIK DO RĘCZNEGO ZAŁADUNKU/ROZŁADUNKU OPONręczny załadunek/rozładunek opon

Kwalifikacje: wiek od 18 roku życia, mężczyźni.


Umiejętności: brak


Inne: wynagrodzenie: na podstawie stawki godzinowej 12.20zł/h brutto, system pracy: 3 zmianowy, rodzaj umowy: zlecenie, dni pracy przedstawione na rozmowie rekrutacyjnej. Aplikacje (CV) spełniające powyższe wymagania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na: eniemojewska@job-impulse.pl, lub telefonicznie pod numerem: 517-811-255 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)". Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
MszczonówInfocentrum
GCI.27.2015PRACOWNIK OCHRONYpraca w ochronie

Kwalifikacje: dyspozycyjność niekaralność


Umiejętności:  


Inne: wynagrodzenie: na podstawie stawki godzinowej od 6.00zł/h pakiet niezbędnych do pracy szkoleń możliwość rozwoju zawodowego rodzaj umowy, dni pracy i godz. pracy przedstawione na rozmowie rekrutacyjnej. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu telefonicznego w godz. 9:00-17:00, na numer telefonu: 691 192 724 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)". Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Centrum Handlowe w Wólce KosowskiejInfocentrum
GCI.20.2015PAKOWACZ/ PAKOWACZKApakowanie i składanie elementów promocyjnych składających się z butelek alkoholu; etykietowanie butelek; przepakowywanie kartonów

Kwalifikacje: książeczka SANEPID - warunek konieczny; gotowość do pojęcia pracy od zaraz; zaangażowanie i odpowiedzialność;


Umiejętności: umiejętności manualne; umiejętność pracy w szybkim tempie i pod presją czasu


Inne: Informacje nt. oferty: umowę zlecenie - odprowadzamy składki ZUS; pracę w systemie I lub II zmianowym; pracę na akord; dojazd do pracy we własnym zakresie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 517 811 255 lub o przesłanie aplikacji na adres e-mail: eniemojewska@job-impulse.pl Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/
MszczonówInfocentrum
GCI.19.2015OPERATOR PIŁ FORMATOWYCH I PANELOWYCHprefabrykacja dachów

Kwalifikacje: doświadczenie przy piłach panelowych i formatowych; doświadczenie w branży stolarskiej


Umiejętności: umiejętność manualne


Inne: Informacje nt. oferty: umowa o pracę: pierwsza na okres próbny – 3 miesiące; praca w pełnym wymiarze godzinowym od 7:00 do 16:00; wynagrodzenie do ustalenia w trakcie rozmowy telefonicznej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 692 456 492 lub 608 484 899 lub o przesłanie aplikacji na adres e-mail: akrobud@akrobud.pl Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/
Słubica A, ul. Zarzeczna 39, gmina Żabia WolaInfocentrum
GCI.18.2015WŁASNY BIZNES - OUTLETsieć sklepów z końcówkami kolekcji odzieży OKAZJA

Kwalifikacje: gotowość na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej


Umiejętności: umiejętność prowadzenia sklepu typu outlet


Inne: Informacje nt. oferty: - firma Cw Sp. z o.o. oferuje darmowe wsparcie w uzyskiwaniu dotacji na rozpoczęcie działalności przyznawanych przez Urzędy Pracy oraz ze środków unijnych Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 512 225 453 lub e-mail: hurt@sklepyokazja.pl
wybrana przez osobę lokalizacjaInfocentrum
GCI.17.2015NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLNYzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: doświadczenie mile widziane; wiek 25+; z uwagi na charakter pracy preferowana kobieta; wykształcenie wyższe pedagogiczne z przygotowaniem wczesnoszkolnym i przedszkolnym


Umiejętności: mile widziana znajomość języka angielskiego


Inne: Informacje nt. oferty: umowa: na okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony; dni pracy: od poniedziałku do piątku; godziny pracy oraz warunki wynagrodzenia przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV na adres e-mail: pnzyrafa@op.pl Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/ Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przedstawia ofertę pracy osobom zarejestrowanym w bazie GCI jako poszukujące lub planujące zmienić zatrudnienie zgodnie z ich preferencjami (kontakt sms).
ŻyrardówInfocentrum
GCI.16.2015KIEROWCA KAT C, C+Ezgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: doświadczenie mile widziane; wiek 21+; z uwagi na charakter pracy preferowany mężczyzna; nie wymagana karta kierowcy


Umiejętności: zgodnie ze stanowiskiem


Inne: Informacje nt. oferty: umowa na okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony; dni i godziny pracy oraz warunki wynagrodzenia przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z panem Robertem Flis: 603 897 290
PolskaInfocentrum
GCI.11.2015PRACOWNICY SŁUŻBY PIĘTERpraca w dziale hotelowym

Kwalifikacje: sprawność w wykonywaniu czynności porządkowych; uczciwość; nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; miła aparycja, higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.10.2015RECEPCJONISTÓWpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: wykształcenie co najmniej średnie; uczciwość; nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; miła aparycja; higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych; znajomość języka angielskiego; komunikatywność i cierpliwość, dobra organizacja pracy; umiejętność pracy zgodnie z określonymi procedurami


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.8.2015KUCHARZE I POMOCE KUCHENNEpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: znajomość sztuki kelnerskiej (ukończona szkoła lub udokumentowana praktyka w tym zakresie); nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie badania do celów sanitarno-epidemiologicznych); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.7.2015KELNERZY/ BARMANIpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: znajomość sztuki kelnerskiej (ukończona szkoła lub udokumentowana praktyka w tym zakresie); nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie badania do celów sanitarno-epidemiologicznych); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku


Umiejętności: miła aparycja, higiena osobista na wysokim poziomie


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.143.2014KUCHARZzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: wiek: 25+; płeć: mężczyzna lub kobieta; doświadczenie: minimum 3 lata na podobnym stanowisku


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: - rodzaj umowy: zlecenie - dni i godziny pracy do ustalenia - wynagrodzenie do ustalenia Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem na adres poczty elektronicznej: sklep@zyrafatoys.pl Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Żyrardów, ul. Nowy Świat 18aInfocentrum
GCI.141.2014PIEKARZzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: doświadczenie mile widziane; prawo jazdy kat. B


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: umowa o pracę; praca od niedzieli do piątku w godzinach nocnych, ok. 8 h/ dziennie; wynagrodzenie do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Katarzyną Janowską 601 076 554, 46 857 12 02
MszczonówInfocentrum
GCI.119.2014POMOC KUCHENNApomoc w kuchni

Kwalifikacje: kobieta; sumienność; pracowitość; mile widziane doświadczenie


Umiejętności: kulinarne


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj umowy: o pracę; wynagrodzenie: 1600 zł netto; godziny pracy: 8 lub 12 godzin; dni pracy: co drugi dzień. Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres: karczma@uwodnika.pl lub kontakt telefoniczny z panem Krzysztofem Woszczykiem pod numerem telefonu: 609 616 060
MszczonówInfocentrum
GCI.110.2014KIEROWCA KAT. C+E zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C+E; mężczyzna; doświadczenie zawodowe na podanym stanowisku mile widziane


Umiejętności: odpowiedzialność


Inne: Informacje nt. oferty: umowa o pracę; dni pracy: poniedziałek-piątek; czas pracy, oraz wynagrodzenie do ustalenia. Zainteresowanych kandydatów spełniających powyższe wymagania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 508 869 814
kraj-PolskaInfocentrum
GCI.105.2014MAGAZYNIERkomplementacja towaru

Kwalifikacje: nie wymagane doświadczenie; uprawnienia na wózki widłowe (mile widziane ale nie obowiązkowe)


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: umowa o pracę na czas określony; praca w pełnym wymiarze czasu pracy na zmiany; wynagrodzenie: 2170,00 zł. (brutto) + premia uzależniona od wyników pracy; zapewniamy posiłki; bogaty pakiet socjalny. Zainteresowanych kandydatów spełniających powyższe wymagania prosimy o kontakt telefoniczny: 46 858 33 00 Gminne Centrum Informacji przekazuje w dniu 28.07.2014 r. na prośbę Pracodawcy informację osobom zainteresowanym, szukającym pracy z bazy GCI.
Mszczonów (zapewniamy bezpłatny dojazd)Infocentrum
GCI.96.2014PRACOWNIK LINIIpakowanie i składanie elementów promocyjnych; etykietowanie; przepakowywanie; sortowanie

Kwalifikacje: dokładność; sumienność; aktualna książeczka sanepidu


Umiejętności: zdolności manualne


Inne: Informacje nt. oferty: umowę o pracę; pracę w systemie 2-zmianowym; miłą atmosferę pracy; stawkę godzinową 10 zł brutto/h; bezpłatny dojazd do miejsca pracy ze Skierniewic/Rawy Mazowieckiej/Żyrardowa. Osoby zainteresowane proszone są kontakt telefoniczny tel. 517 811 255
MszczonówInfocentrum
GCI.75.2014OPERATOR/-KA MASZYNrealizacja zleceń produkcyjnych; obsługa maszyn produkcyjnych różnego typu

Kwalifikacje: dokładność i rzetelność; gotowość do pracy w systemie zmianowym; mile widziane doświadczenie w pracach produkcyjnych


Umiejętności: zdolności manualne


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj umowy: o pracę tymczasową; wynagrodzenie: 10 PLN brutto/ h; godziny pracy: praca w systemie 2-zmianowym; dni pracy: do ustalenia. Prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: mszczonow@randstad.pl lub kontakt telefoniczny: Adrian Czeremużyński, tel.: 46 819 40 10, 501 331 556 Firma zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert firma nie zwraca. Do oferty prosimy dołączyć klauzulę: "Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Firmę danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/na o prawach do poprawiania, dostępu i ochrony tych danych".
MszczonówInfocentrum
GCI.62.2014PRACOWNIK OCHRONYochrona obiektów magazynowych

Kwalifikacje: wiek do 40 lat, w przypadku posiadania doświadczenia zawodowego lub uprawnień 50+


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: praca w systemie zmianowym; wynagrodzenie do ustalenia; rodzaj umowy do ustalenia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przedstawicielem Firmy: 609 912 461 lub 603 910 541
Sokołów k/ JanekInfocentrum
GCI.60.2014OPERATORZY WÓZKÓW WIDŁOWYCHskładowanie, magazynowanie towaru; rozładunek i załadunek samochodów; dbanie o zgodność dokumentacji powierzonych materiałów

Kwalifikacje: uprawnienia na wózki widłowe; aktualna książeczka sanepidu; psychotechnika ( bądź gotowość jej wyrobienia); gotowość pracy w systemie zmianowym


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: praca w systemie 3- zmianowym; stawka 12,5 brutto za godzinę; praca w ramach umowy o prace tymczasową. Osoby zainteresowane proszone są o składanie swoich aplikacji drogą elektroniczną na adres: mszczonow@pl.randstad.com tel. 46 819 40 10 bądź osobiście: Randstad ul. Północna 8A 96-320 Mszczonów
Mszczonów Infocentrum
GCI.28.2014PRACOWNIK OCHRONYochrona obiektu

Kwalifikacje: wykwalifikowany pracownik ochrony


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: forma zatrudnienia – umowa o pracę; praca w systemie 8 i 12 godzinnym; wynagrodzenie do ustalenia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy: 609 912 461 lub do godziny 18:00 603 910 541 Aktualizacja oferty: 29.05.2015 r.
Warszawa OkęcieInfocentrum
GCI.18.2014PRACOWNICY PRAC PRODUKCYJNYCH/ OBSŁUGI MASZYN PRODUKCYJNYCHrealizacja zleceń produkcyjnych; obsługa maszyn produkcyjnych różnego typu

Kwalifikacje: dokładność i rzetelność; mile widziane doświadczenie w pracach produkcyjnych


Umiejętności: zdolności manualne


Inne: Informacje nt. oferty: umowa o prace tymczasową w pełnym wymiarze godzin; gotowość do pracy w systemie zmianowym, praca w systemie 2-zmianowym; miła atmosfera; możliwość kontynuowania współpracy przez bezpośrednie zatrudnienie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Randstad w Mszczonowie, osobiście: ul. Północna 8A pawilon 4 lub telefonicznie +48 46 819 40 10 lub e-mail: mszczonow@pl.randstad.com
MszczonówInfocentrum
GCI.12.2014PRACOWNIK DO PRAC W GOSPODARSTWIE ROLNYMzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: brak


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: system pracy do ustalenia, wynagrodzenie do ustalenia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przedstawicielem Firmy pod numerem telefonu: 691 428 148
Marków TowarzystwoInfocentrum
GCI.033.8.204.2013KIEROWCA KAT. C LUB C+E (1/2 lub CAŁY ETAT)kierowca w firmie produkcyjnej (opakowania drewniane)

Kwalifikacje: pełne uprawnienia kierowcy kat. C lub C+E z psychotechniką i przewozem osób i rzeczy; mile widziane doświadczenie zawodowe


Umiejętności: umiejętność dobrej organizacji miejsca i czasu pracy


Inne: Informacje nt. oferty: umowa o pracę; godziny i dni pracy do ustalenia; wynagrodzenie do ustalenia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przedstawicielem Firmy pod numerem telefonu: 691 428 148
powiat żyrardowskiInfocentrum
GCI.033.8.194.2013WYCHOWAWCA PRZEDSZKOLNYzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: wykształcenie kierunkowe (pedagogiczne: edukacja przedszkola i wczesnoszkolna); mile widziana znajomość języka angielskiego i francuskiego


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: umowa o pracę; godziny pracy do ustalenia; praca od poniedziałku do piątku; wynagrodzenie do ustalenia. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres e-mail: przedszkole@innabajka.edu.pl
Tartak Brzózki, gmina RadziejowiceInfocentrum
GCI.033.8.149.2013PRACOWNIK RESTAURACJIPrzygotowanie i sprzedaż produktów McDonalds; Uzupełnianie zapasów, utrzymywanie w czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń; Prace porządkowe, utrzymywanie w czystości pomieszczeń i sprzętów na sali restauracyjnej i części sanitarnej; Prace porządkowe w restauracji i na terenie zewnętrznym wokół restauracji

Kwalifikacje:  


Umiejętności:  


Inne: Informacje nt. oferty: mile widziane także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerami telefonu: CH Maximus Al. Katowicka 62 A, tel. kom. 608 203 702
NadarzynInfocentrum
GCI.033.8.126.2013 PAKOWANIEpakowanie produktów; metkowanie; kontrola jakości opakowań

Kwalifikacje: zdolności manualne; dobry wzrok; książeczka SANEPID; wykształcenie min. podstawowe; doświadczenie mile widziane


Umiejętności:  


Inne: Informacje nt. oferty: umowa zlecenie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu: Adrian Czeremużyński, tel.: 46 819 40 10, 501 331 556 lub składać bezpośrednio do firmy: Mszczonów, ul. Północna 8A, paw. 4 lub e-mail: mszczonow@pl.randstad.com
MszczonówInfocentrum
GCI.033.8.95.2012OSOBA ZMYWAJĄCAZgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: Doświadczenie; Wiek 20-50 lat; Prawo jazdy kat. B.


Umiejętności: Obsługa kasy fiskalnej.


Inne: Informacje nt. oferty Umowa o pracę; Praca 5 dni w tygodniu; Godziny pracy 8:00-16:00; Wynagrodzenie do uzgodnienia. Gminne Centrum Informacji przeprowadza na prośbę pracodawcy rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie (telefon do pracodawcy). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracodawcą pod numerem telefonu : 604 973 183 lub o przesłanie aplikacji na adres: biuro@cateringanna.pl Do oferty prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych z dnia 29.08.1997r. /Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/”
MszczonówInfocentrum
GCI-125/11MONTER OBUWIAręczny oraz maszynowy montaż obuwia skórzanego; obsługa maszyn obuwniczych

Kwalifikacje: wykształcenie średnie


Umiejętności: zdolności manualne (mile widziane doświadczenie na produkcji); precyzja i dokładność w wykonaniu powierzonych zadań


Inne: Oferujemy: szkolenie zawodowe z obsługi parku maszynowego; stała pracę. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, z tytułem wiadomości „MONTER OBUWIA” na adres e-mail gremax@gremax.com.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 602-661-492 Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662)".
ŻyrardówInfocentrum

Copyright © 1996-2015 by Plocman Sp. z o.o.