Oferty pracy 
Oferty kandydatów 
Szkolenia 
Wzory CV 
Urzędy pracy 
Zawody 
Linki 
EURES 
Agencje pośrednictwa 
STRONA GŁÓWNA
szukaj
OFERTY PRACY

Numer ofertyStanowiskoZakres
pracy
Miejsce
pracy
Kontakt
GCI.96.2017SPECJALISTA DS.REKRUTACJIsamodzielne prowadzenie i koordynacja projektów rekrutacyjnych aktywne pozyskiwanie kandydatów prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych przygotowywanie raportów i zestawień w zakresie rekrutacji szukanie i opracowywanie rozwiązań zwiększających skuteczność procesów rekrutacyjnych dbanie o pozytywny wizerunek pracodawcy na rynku pracy wsparcie działu kadr w bieżących działaniach

Kwalifikacje: min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku wiedza z zakresu zatrudniania cudzoziemców bardzo dobra obsługa pakietu MS Office prawo jazdy kategorii B mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (Psychologia bądź Zarządzanie Zasobami Ludzkimi)


Umiejętności: samodzielność w działaniu znajomość języka angielskiego będzie dodatkowy atutem


Inne: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat) system wynagradzania miesięczny oraz premia uzależniona od umiejętności i wyników pracy szeroki pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, pakiety rekreacyjno-sportowe, ubezpieczenie na życie, zfśs) możliwość rozwoju zawodowego (kursy i szkolenia) Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@mostva.com.pl lub pocztą na adres: MOSTVA Spółka z o. o. ul. Krakowska 10, m. Ciemno-Gnojna 96-320 Mszczonów
MszczonówInfocentrum
GCI.95.2017PODINSPEKTOR/INSPEKTOR W REFERACIE INWESTYCJIPrzygotowywanie, opracowywanie dokumentów strategicznych zgodnie z wytycznymi programowymi i przedkładanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy oraz do Uchwalenia przez Radę Gminy niezbędnych dla potrzeb aplikowania o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej. Wyszukiwanie Programów w dostępnych źródłach przekazu i wytycznych programowych w zakresie uzyskania możliwości dofinansowania przedsięwzięć planowanych przez Gminę do realizacji i informowanie bieżące przełożonych. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania dofinansowania przedsięwzięć ze środków pozabudżetowych, t.j. Unii Europejskiej z różnych dziedzin takich jak: infrastruktura, ochrona środowiska, edukacja i kultura, ochrona dziedzictwa kulturowego, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich i.t.p. Przygotowywanie, opracowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania dofinansowania przedsięwzięć ze środków krajowych, np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, NPPDL i innych aktualnie dostępnych w ramach Programów ogłoszonych przez instytucje dofinansowujące. Sporządzanie, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w aktualnie aktywnym programie informatycznym (np. MEWA), kompletowanie wniosków i składanie w instytucji dofinansowującej oraz ich konsultowanie z jednostką dofinansowującą. Zarządzanie Projektem (należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku i Umowie o dofinansowanie realizowane w ramach działania danego priorytetu), które jest procesem gdzie wyróżnia się niżej wymienione podstawowe etapy: identyfikacja projektu, planowanie, sporządzenie wniosku aplikacyjnego, realizacja projektu w tym dbałość o wypełnienie ustaleń umowy o dofinansowanie w zakresie kwalifikowalności wydatków, osiągania wskaźników, promocji projektu, zamknięcie i ocena projektu przez jednostkę współfinansującą, zabezpieczenie trwałości projektu i jego archiwizacja. Promocja Projektów dofinansowanych. Znajomość praw i obowiązków Beneficjenta. Sprawozdawczość i monitoring, ewaluacja, kontrola. Monitorowanie na bieżąco przebiegu realizacji Projektu oraz informowanie instytucji dofinansowującej o wszelkich przesłankach, które mogą mieć wpływ na realizację projektu. Dokonywanie pomiaru wartości wskaźników osiąganych w wyniku realizacji projektu. Uczestniczenie i obsługa kontroli Projektu w trakcie realizacji, po zamknięciu procesu inwestycyjnego i końcowym rozliczeniu oraz w okresie jego trwałości. Dostarczania na koniec stycznia każdego roku kalendarzowego do 5 lat po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości efektu rzeczowego i ekologicznego inwestycji zrealizowanych z pomocą środków z NFOŚiGW. Współpraca z pracownikami zajmującymi się realizacją procesu inwestycyjnego w zakresie uwzględnienia w dokumentacjach projektowych wymaganych określonym Programem dofinansowania danych oraz osiągania wskaźników na etapie realizacji i zamknięciu procesu inwestycyjnego. Bieżącego informowania Instytucji współfinansującej o postępach w zakresie realizacji inwestycji w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie. Zastępowanie pracownika ds. zamówień publicznych, realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zawieranie umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięć. Przygotowywanie projektów Uchwał i Zarządzeń z zakresu działania Referatu. Przygotowywanie projektów długofalowych programów rozwoju Gminy.

Kwalifikacje: wykształcenie wyższe, doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, rządowej lub zakładowej na stanowisku o proponowanym zakresie lub podobnym, doświadczenie przy pracy z projektami Unii Europejskiej (przygotowywanie wniosku, realizacja, rozliczenie w perspektywie finansowej 2007-2013), wiedza na temat podstawowych unormowań prawnych dotyczących projektów współfinansowanych w ramach programów Unii Europejskiej, znajomość przepisów ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, znajomość obsługi pakietów biurowych oraz aktualnie aktywnych programów informatycznych np. MEWA, w których są wypełniane i rozliczane wnioski, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


Umiejętności: samodzielność w działaniu, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność i otwartość na nowe pomysły, umiejętność przygotowania jasnych i zwięzłych wypowiedzi na piśmie umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, nieposzlakowana opinia.


Inne:  
Żabia WolaInfocentrum
GCI.94.2017STANOWISKO URZĘDNICZE DS.BUDOWNICTWAPrzygotowanie dokumentacyjne inwestycji gminnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych, Uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji postępowań zamówień publicznych, Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych: kubaturowych, sanitarnych, drogowych, instalacyjnych, Prowadzenie odbiorów inwestycji gminnych, Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo budowlane, dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców i dostawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi, Prowadzenie spraw związanych z budową, przebudową i remontami obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy, Udział w komisjach odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego inwestycji, Kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie dokumentacji zarządcom obiektów budowlanych, Współpraca przy sporządzaniu wniosków aplikacyjnych w sprawie pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz źródeł krajowych jak np. NPPDL, NWOŚiGW, WFOŚiGW, i.t.p. Współpraca w Referacie z urzędnikami wykonującymi obowiązki z zakresu procesu inwestycyjnego, zamówień publicznych, pozyskiwania środków finansowych, Załatwianie spraw indywidualnych wnioskodawców zgodnie z przepisami KPA i innych przepisów prawa w zależności od zgłoszonego problemu, zaspakajanie potrzeb obywatela obsługa interesantów, udzielanie informacji ustnej i pisemnej.

Kwalifikacje: wykształcenie wyższe kierunek budownictwo, architektura lub administracja, znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego, znajomość obsługi komputera przede wszystkim w zakresie Word i Excel, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z skarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku, nieposzlakowana opinia, zgoda na przetwarzanie danych prawo jazdy kat. B.


Umiejętności: preferowani będą kandydaci posiadający wykształcenie o specjalności sanitarnej, na stanowisku o proponowanym zakresie lub podobnym, umiejętność pracy w stresie, pod presją czasu w zespole, samodzielność w działaniu, zorientowanie na rezultaty pracy, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność przygotowania jasnych i zwięzłych wypowiedzi na piśmie i ustnie,


Inne: praca na stanowisku obok pracy biurowej obejmuje okresowe prace w terenie w różnych warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku, związane z realizacją i kontrolowaniem realizowanych inwestycji (kanalizacyjnych, wodociągowych, oczyszczalni ścieków, kubaturowych, drogowych). praca wykonywana jest okresowo w pozycji stojącej i wymagającej sprawności ruchowej do pieszego przemieszczania się (kontrola w terenie realizowanych inwestycji), praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami oraz udzielanie informacji i wyjaśnień, praca przy obsłudze komputera powyżej czterech godzin dziennie, załatwianie spraw w ramach delegacji służbowych w innych urzędach i instytucjach w związku z obsługą procesu inwestycyjnego własnym samochodem wykorzystywanym do celów służbowych. siedziba Referatu usytuowana jest na pierwszym piętrze budynku, przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych.
Żabia WolaInfocentrum
GCI.93.2017MAGAZYNIERprzyjmowanie dostaw towarów na magazyn/kompletacja zamówień/ wysyłanie dostaw z magazynu do sklepów (w zależności od przypisania do konkretnego działu na magazynie); sumienne i terminowe przygotowywanie dostaw; dostarczanie produktów do odpowiednich miejsc na magazynie; praca przy użyciu scanerów i voice consol; bieżąca aktualizacja systemu danych logistycznych; współpraca z poszczególnymi działami na magazynie.

Kwalifikacje: książeczka sanepidu (warunek konieczny);


Umiejętności: umiejętność pracy w zespole; sumienność; dyspozycyjność (praca również w weekendy – zgodnie z KP)


Inne: praca w Mszczonowie; praca w systemie 3-zmianowym; praca w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; praca na jednym z wybranych działów: przyjęcia, kontrola jakości, produkcja, kompletacja; praca dla pełnoletnich w każdym wieku; zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, na pełen etat; możliwość rozwoju zawodowego; atrakcyjny pakiet socjalny; atrakcyjny pakiet grupowego ubezpieczenia; terminowe wypłaty; przeszkolenie i wyrobienie uprawnień wewnątrzzakładowych do obsługi wózków widłowych. Bezpłatny transport wewnątrzzakładowy: Grójec, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Żyrardów.
MszczonówInfocentrum
GCI.92.2017PRACOWNIK DS.PŁAC I KADRZgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: doświadczenie min. rok na podobnym stanowisku; wykształcenie min. średnie.


Umiejętności: mile widziane prawo jazdy kat.B; znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz PDOF; umiejętność obsługi programu Płatnik.


Inne: umowa o pracę; godziny pracy od pon. do pt. w godzinach 8-16 lub 9-17; wynagrodzenie: 3000 zł brutto miesięcznie. kontakt:lidia.janas@logipack-malpak.pl Tel.: 604 456 087
Żabia WolaInfocentrum
GCI.91.2017STAŻ-PRACOWNIK ADMINISTRACYJNYNauczysz się jak nawiązywać trwałe kontakty z klientami Zapoznasz się z obsługą systemu magazynowego Będziesz odpowiedzialny/na za koordynację dokumentacji przyjęcia i wysyłki towaru z magazynu Poznasz proces obsługi zwrotów towaru i wyjaśniania niezgodności Nauczysz się procedury rozpatrywania reklamacji Pod naszym czujnym okiem będziesz wykonywał zestawienia i raporty danych.

Kwalifikacje: Status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Sumienność , dokładność


Umiejętności: Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie A2 Dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel) Dobra organizacja pracy własnej Zdolności komunikacyjne


Inne: Oferujemy: Umowę w ramach stażu z Urzędu Pracy Szkolenie stanowiskowe i stałą opiekę koordynatora Możliwość stałego zatrudnienia w strukturach firmy Fiege Przyjazną atmosferę w ambitnym i wspierającym Cię zespole Zorganizowany transport na linii Żyrardów - Mszczonów Możliwość rozwoju zawodowego Pracę w godz. 8:00 – 16:00 Link do składania aplikacji: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=009fdc98d77540c59502a344b2c3b0ec Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
MszczonówInfocentrum
GCI.90.2017Spedytorkompleksowa obsługa zleceń spedycyjnych analiza i kontrola kosztów transportowych porządzanie dokumentacji transportowej bieżący kontakt z przewoźnikami i nadzór nad jakością usług świadczonych przez przewoźników współpraca z innymi działami spedycji w zakresie realizowanych zleceń transportowych.

Kwalifikacje: doświadczenie zawodowe na stanowisku Dyspozytora/Spedytora min 1 rok znajomość procedur i zasad funkcjonowania rynku transportu i spedycji zdolności analityczne bardzo dobra znajomość pakietu MS Office


Umiejętności: zdolności analityczne bardzo dobra znajomość pakietu MS Office


Inne: stałość zatrudnienia w oparciu o pełno etatową umowę o pracę przyjazną atmosferę w ambitnym i wspierającym Cię zespole przejrzysty system premiowy dostosowany do wykonywanej pracy wynagrodzenie wypłacane do 10 dnia każdego miesiąca gwarantowana podwyżka po 12 miesiącach pracy pakiet socjalny (paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia, bony pracownicze) dobrowolne ubezpieczenie na życie możliwość rozwoju w ramach organizacji Link do składania aplikacji: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e3e20cdd65ee4b1ba96657c9cc35158c Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
MszczonówInfocentrum
GCI.89.2017PRACOWNIK SKŁADU SAMOCHODOWEGOprzemieszczanie i parkowanie samochodów; mycie samochodów; montaż akcesoriów

Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B; gotowość do pracy w systemie zmianowym; dokładność, solidność, rzetelność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań; mile widziane wykształcenie zawodowe(w tym o profilu samochodowym: mechanika pojazdowa, elektromechanika lub podobne),znajomość budowy samochodu


Umiejętności: umiejętności manualne


Inne: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat); system wynagrodzenia miesięczny oraz premia uzależniona od umiejętności i wyników pracy; szeroki zakres świadczeń socjalnych (opieka medyczna, pakiety rekreacyjno-sportowe, ubezpieczenia na życie, zfśs); możliwość rozwoju zawodowego (kursy i szkolenia). Kandydaci proszeni są o przesłanie CV na adres e-mail Z DOPISKIEM KTÓREGO STANOWISKA DOTYCZY PRACA. Zgłoszenia nie zawierające powyższej informacji nie będą brane pod uwagę: rekrutacja@mostva.com.pl Pocztą lub osobiście na adres:MOSTVA Spółka zo.o.ul. Krakowska 10, m. Ciemno-Gnojna96-320 Mszczonów Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) „ Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
MszczonówInfocentrum
GCI.88.2017PRACOWNIK MAGAZYNUprzyjmowanie materiałów na stan magazynu i wydawania ich z magazynu; obsługa wózka widłowego.

Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B; gotowość do pracy w systemie zmianowym; dokładność, solidność, rzetelność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań; mile widziane wykształcenie zawodowe(w tym o profilu samochodowym: mechanika pojazdowa, elektromechanika lub podobne),znajomość budowy samochodu


Umiejętności: umiejętności manualne


Inne: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat); system wynagrodzenia miesięczny oraz premia uzależniona od umiejętności i wyników pracy; szeroki zakres świadczeń socjalnych (opieka medyczna, pakiety rekreacyjno-sportowe, ubezpieczenia na życie, zfśs); możliwość rozwoju zawodowego (kursy i szkolenia). Kandydaci proszeni są o przesłanie CV na adres e-mail Z DOPISKIEM KTÓREGO STANOWISKA DOTYCZY PRACA. Zgłoszenia nie zawierające powyższej informacji nie będą brane pod uwagę: rekrutacja@mostva.com.pl Pocztą lub osobiście na adres:MOSTVA Spółka zo.o.ul. Krakowska 10, m. Ciemno-Gnojna96-320 Mszczonów Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) „ Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
MszczonówInfocentrum
GCI.87.2017KONTROLER JAKOŚCI PRODUKCJIrzetelne prowadzenie dokumentacji jakościowej; dokonywanie odbioru jakościowego montowanych akcesoriów w samochodach; raportowanie wyników kontroli.

Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B; gotowość do pracy w systemie zmianowym; dokładność, solidność, rzetelność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań; mile widziane wykształcenie zawodowe(w tym o profilu samochodowym: mechanika pojazdowa, elektromechanika lub podobne),znajomość budowy samochodu


Umiejętności: umiejętności manualne


Inne: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat); system wynagrodzenia miesięczny oraz premia uzależniona od umiejętności i wyników pracy; szeroki zakres świadczeń socjalnych (opieka medyczna, pakiety rekreacyjno-sportowe, ubezpieczenia na życie, zfśs); możliwość rozwoju zawodowego (kursy i szkolenia). Kandydaci proszeni są o przesłanie CV na adres e-mail Z DOPISKIEM KTÓREGO STANOWISKA DOTYCZY PRACA. Zgłoszenia nie zawierające powyższej informacji nie będą brane pod uwagę: rekrutacja@mostva.com.pl Pocztą lub osobiście na adres:MOSTVA Spółka zo.o.ul. Krakowska 10, m. Ciemno-Gnojna96-320 Mszczonów Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) „ Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
MszczonówInfocentrum
GCI.86.2017REFERENT DS. ROZLICZANIA PRODUKCJI – PŁATNY STAŻ (nr ref. 1/2017/RRP)porównywanie i kontrola wartości wyprodukowanych elementów ze stanami magazynowymi; wprowadzanie danych do systemu; współpraca z kierownikami produkcji i magazynów

Kwalifikacje: osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy w Żyrardowie; mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku; samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań; odporność na stres; skuteczność w realizacji celów, terminowość


Umiejętności: biegła obsługa komputera w zakresie MS Office (głównie Excel); umiejętność pracy w zespole; komunikatywność


Inne: Oferujemy: - zatrudnienie płatny staż w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym; - dni i godziny pracy: pełen etat z niezbędnymi narzędziami pracy. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji – CV i listu motywacyjnego – na adres e-mail: rekrutacja@pekabex.pl w temacie maila wpisując nr referencyjny Prosimy o dołączenie klauzuli: „Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadzi rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie. Wiadomość SMS do osób spełniających kryteria, które wskazały zainteresowanie ofertą.
MszczonówInfocentrum
GCI.85.2017MŁODSZY/A KSIĘGOWY/A (nr ref. 2/2017/MK)księgowanie dokumentów: faktur zakupu (koszty, inwestycje), sprawdzanie pod kątem formalnym i rachunkowym otrzymanych dokumentów finansowo-księgowych; wycena bilansowa rozrachunków w walucie obcej; prowadzenie ewidencji środków trwałych

Kwalifikacje: doświadczenie na podobnym stanowisku; - minimum wykształcenie średnie, mile widziane kierunkowe (ekonomiczne lub finansowe); praktyczna znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności przepisów o VAT będzie atutem;


Umiejętności: biegła znajomość MS Office; znajomość programów księgowych, mile widziana obsługa Symfonii; skrupulatność i terminowość; samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań


Inne: Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym; wynagrodzenie: do ustalenia, liczne benefity; dni i godziny pracy: pełen etat w przyjaznej atmosferze z niezbędnymi narzędziami pracy. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji – CV i listu motywacyjnego – na adres e-mail: rekrutacja@pekabex.pl w temacie maila wpisując nr referencyjny Prosimy o dołączenie klauzuli: „Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadzi rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie. Wiadomość SMS do osób spełniających kryteria, które wskazały zainteresowanie ofertą.
MszczonówInfocentrum
GCI.84.2017DYSPOZYTORorganizacja i nadzór nad realizacją usług transportowych; przygotowywanie dokumentacji spedycyjnej; poszukiwanie nowych podwykonawców usług transportowych; bieżąca współpraca z podwykonawcami świadczącymi usługi transportowe

Kwalifikacje: wykształcenie wyższe na kierunku Spedycja, Logistyka lub pokrewne; dyspozycyjność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość


Umiejętności: znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym – warunek konieczny; znajomość obsługi pakietu MS Office


Inne: Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; wynagrodzenie: do ustalenia; dni i godziny pracy: pełen etat. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji – CV i listu motywacyjnego – na adres e-mail: magdalena.domanska@pekabex.pl
Badowo Mściska, ul. Grójecka 19Infocentrum
GCI.83.2017MAJSTER PRODUKCJIkontrola procesu produkcji elementów pod kątem założeń i wymagań jakościowych; bieżąca ocena sprawności maszyn i urządzeń; dbałość o prawidłową obsługę i należytą konserwację wszystkich narzędzi; nadzór nad podległymi brygadzistami w związku z przygotowaniem i organizowaniem stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP

Kwalifikacje: doświadczenie w branży prefabrykowanego betonu zbrojonego i sprężonego na stanowisku kierowniczym; wykształcenie techniczne o kierunku budowlanym;


Umiejętności: dyspozycyjność, dokładność, skrupulatność, obowiązkowość, umiejętność kierowania kilkudziesięcioosobowym zespołem pracowników, samodzielność


Inne: Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; wynagrodzenie: do ustalenia; dni i godziny pracy: pełen etat. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji – CV – na adres e-mail: magdalena.domanska@pekabex.pl
Badowo Mściska, ul. Grójecka 19Infocentrum
GCI.82.2017PRACOWNIK PRODUKCJIprzygotowanie linii do produkcji wyrobów oraz odpowiedzialność za terminową produkcję; cięcie elementów betonowych; betonowanie drobnych części elementów; obsługa maszyn do produkcji elementów wibroprasowanych; obsługa suwnic z poziomu roboczego; ocena sprawności suwnicy i zgłaszanie ewentualnych awarii.

Kwalifikacje: uprawnienia do obsługi suwnic; doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wykształcenie zawodowe lub średnie – najchętniej budowlane


Umiejętności: umiejętność pracy w zespole, zmysł organizatorski, obowiązkowość


Inne: Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; wynagrodzenie: do ustalenia; dni i godziny pracy: pełen etat. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji – CV – na adres e-mail: magdalena.domanska@pekabex.pl
Badowo Mściska, ul. Grójecka 19Infocentrum
GCI.80.2017KIEROWCA KAT. Bzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B; książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych; mile widziane doświadczenie zawodowe


Umiejętności:  


Inne: Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; wynagrodzenie: do ustalenia; dni i godziny pracy: do ustalenia, pełen etat. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu z Przedstawicielem Firmy p. Katarzyną Bińkowską: 507 076 693 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadzi rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie. Wiadomość SMS do osób spełniających kryteria, które wskazały zainteresowanie ofertą.
MszczonówInfocentrum
GCI.79.2017OPERATOR ŁADOWARKIzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: uprawnienia operatora ładowarek min. III klasa; mile widziane doświadczenie zawodowe


Umiejętności: umiejętność pracy w zespole


Inne: Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; wynagrodzenie: 3000-3500 tys. brutto + premia; dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku, jedna zmiana, pełen etat. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu z Przedstawicielem Firmy p. Tomaszem Kwiatkowskim: 727 428 555 lub o przesyłanie CV na adres e-mail: kwiatkowski@oaoktk.com Wysyłając dokumenty prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922). Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadzi rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie. Wiadomość SMS do osób spełniających kryteria, które wskazały zainteresowanie ofertą.
Czekaj, ul. Fabryczna 31, gmina MszczonówInfocentrum
GCI.76.2017ASYSTENT KSIĘGOWEJwprowadzanie dokumentów do systemu księgowego; inne prace zlecone przez pracownika biura

Kwalifikacje: wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe kierunkowe (np. ekonomia, finanse i księgowość); mile widziane doświadczenie zawodowe; sumienność, odpowiedzialność, rzetelność


Umiejętności: umiejętność obsługi komputera


Inne: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie (do wyboru); wynagrodzenie ustalone w trakcie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej; dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu z Przedstawicielem Firmy p. Małgorzatą Grabalską: 606 423 826 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadzi rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie. Wiadomość SMS do osób spełniających kryteria, które wskazały zainteresowanie ofertą.
MszczonówInfocentrum
GCI.72.2017PRACOWNICY W CZĘŚCI PRODUKCYJNEJprzygotowanie owoców i warzyw zgodnie z zaleceniami sortowania, ważenie, itp.; pakowanie produktów, układanie kartonów; dbanie o czystość i porządek w miejscu pracy; gotowość do pracy w ruchu

Kwalifikacje: książeczka sanitarno-epidemiologiczna; dyspozycyjność; chęć do pracy i do nauki.


Umiejętności:  


Inne: Oferujemy: pracę w systemie dziennym od godz. 7:00 do 17:00 (10 godzin/dziennie); umowę zlecenie; wynagrodzenie 17,10 brutto/ godzinę wprowadzenie do systemu pracy i wsparcie koordynatora. Oferta przeznaczona jest także dla osób, które chcą podjąć pierwszą pracę. Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres Agnieszka.Caban@greenyardlogistics.pl Kontakt 663600679 Wysyłając dokumenty prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922). Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadzi rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie. Wiadomość SMS do osób spełniających kryteria, które wskazały zainteresowanie ofertą.
Żabia WolaInfocentrum
GCI.71.2017PRACOWNICY W DZIALE KOMPLETACJI ZAMÓWIEŃpraca ze skanerem; kompletacja towaru dla klientów; przygotowanie towaru zgodnie z zaleceniami; dbanie o czystość i porządek w miejscu pracy

Kwalifikacje: książeczka sanitarno-epidemiologiczna; dyspozycyjność; chęć do pracy w ruchu


Umiejętności:  


Inne: Oferujemy: pracę w systemie dwuzmianowym; umowę o pracę bądź umowę zlecenie; wprowadzenie do systemu pracy i wsparcie koordynatora. Oferta przeznaczona jest także dla osób, które chcą podjąć pierwszą pracę. Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres Agnieszka.Caban@greenyardlogistics.pl Kontakt 663600679 Wysyłając dokumenty prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922). Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadzi rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie. Wiadomość SMS do osób spełniających kryteria, które wskazały zainteresowanie ofertą.
Żabia WolaInfocentrum
GCI.68.2017POMOC KUCHENNA zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: mile widziane wykształcenie kierunkowe: gastronomiczne, mile widziane doświadczenie zawodowe


Umiejętności:  


Inne: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat), system wynagradzania miesięczny uzależniony od umiejętności i wyników pracy, elastyczne godziny i dni pracy. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy pod numerem telefonu: 606 856 470 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadzi rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie. Wiadomość SMS do osób spełniających kryteria, które wskazały zainteresowanie ofertą.
Mszczonów, ul. Józefpolska 30Infocentrum
GCI.65.2017OSOBA DO SPRZĄTANIA BIURAsprzątanie pomieszczeń biurowych

Kwalifikacje: sumienność; dobra organizacja miejsca i czasu pracy


Umiejętności:  


Inne: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie (do wyboru); wynagrodzenie ustalone w trakcie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej; dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 16:00 do 21:00/22:00. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu z Przedstawicielem Firmy p. Grażyną Korzonkowską: 607 585 569 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadzi rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie. Wiadomość SMS do osób spełniających kryteria, które wskazały zainteresowanie ofertą.
MszczonówInfocentrum
GCI.64.2017LAKIERNIK/ MECHANIK SAMOCHODOWYlakiernik/mechanik maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych (możliwość przyuczenia się)

Kwalifikacje: mile widziane doświadczenie zawodowe; zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań; prawo jazdy kat. B


Umiejętności: umiejętność przeprowadzania remontów i renowacji powierzchni nadwozi samochodowych; umiejętności komunikacyjne; dobra organizacja czasu pracy


Inne: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; atrakcyjne wynagrodzenie; dni i godziny pracy: pełny etat; pracę w młodym zespole. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu z Przedstawicielem Firmy: 600 079 527
Józefów, gmina PniewyInfocentrum
GCI.62.2017MONTER STOLARKI OKIENNEJzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: preferowani mężczyźni; mile widziane doświadczenie zawodowe; prawo jazdy kat. B


Umiejętności:  


Inne: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie; system wynagradzania do uzgodnienia w trakcie bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej; dni i godziny pracy: 8 godzin/ dobę, 5 dni w tygodniu. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: piotr.chyla@op.pl lub kontakt telefoniczny pod numer telefonu z Przedstawiciele Firmy panem Piotrem Chyła: 607 700 954 Wysyłając dokumenty prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922). Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadzi rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie. Wiadomość SMS do osób spełniających kryteria, które wskazały zainteresowanie ofertą.
MszczonówInfocentrum
GCI.59.2017ASYSTENTKA DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGOobsługa klientów, interesantów podczas wizyt; odpowiadanie na zapytania, przekierowywanie do odpowiednich pracowników biura; pomoc w organizowaniu i przygotowywaniu planu pracy przełożonego; zarządzanie korespondencją firmową (wysyłka, odbiór); prace administracyjno-biurowe; organizacja spotkań, konferencji; kontrola i utrzymanie urządzeń biurowych w należytym stanie; współpraca z Zakładową Komisją Funduszu Socjalnego

Kwalifikacje: minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku; wykształcenie wyższe; samodzielność, odpowiedzialność, uczciwość; wysoka kultura osobista; prawo jazdy kat. B


Umiejętności: bardzo dobra obsługa pakietu MS Office; bardzo dobra znajomość języka angielskiego; umiejętność pracy w zespole; znajomość obsługi urządzeń biurowych


Inne: możliwość pracy w młodym, dynamicznym i międzynarodowym zespole; zatrudnienie w firmie o silnej pozycji na rynku; perspektywy ciągłego rozwoju; narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków; atrakcyjne wynagrodzenie płatne zawsze na czas; fundusz socjalny oferujący atrakcyjne świadczenia; ciekawe szkolenia. Kandydaci proszeni są o przesłanie CV na adres e-mail: mw.rekrutacja@mondigroup.com z dopiskiem w temacie: „Asystentka Dyrektora Zarządzającego” Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) „ Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 98Infocentrum
GCI.57.2017POMOC KUCHENNAzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych


Umiejętności: pasja do gotowania


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę; dni i godziny pracy oraz wynagrodzenie podane podczas indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej; dojazd własny do miejsca pracy. Kandydaci proszeni są o przesłanie CV na adres: folwark@gmail.com Kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Obiektu pod nurem: 46 857 17 90 Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) „ Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Badów Górny, ul. Piekarska 31Infocentrum
GCI.56.2017PRACOWNIK MAGAZYNOWYzapewnienie płynnego przekazywania oraz obsługi surowców, materiałów do pakowania oraz gotowych produktów na kolejnych etapach produkcji; przemieszczanie, organizacja i składowanie materiałów oraz produktów zgodnie ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa i przepisami; wykonywanie drobnych prac porządkowych w obszarze magazynu

Kwalifikacje: osoby pełnoletnie, od 18 roku życia; uprawnienia do obsługi wózków widłowych; książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych; wykształcenie min. średnie; odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu obowiązków


Umiejętności: umiejętność pracy w zespole


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę przez Agencję Pracy Tymczasowej z możliwością przejścia po okresie min. 6 miesięcy na umowę o pracę bezpośrednio przez DSM; dni i godziny pracy: poniedziałek-piątek, 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00; wynagrodzenie: do negocjacji. Kandydaci proszeni są o przesłanie CV na adres: magdalena.wyzinska@dsm.com Kontakt telefoniczny z panią Magdaleną Wyzińską pod nurem: 46 857 31 43 Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) „ Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
MszczonówInfocentrum
GCI.55.2017PRACOWNIK PRODUKYJNYobsługa procesu wytwarzania oraz związanego z nim sprzętu, wykonywanie drobnych prac porządkowych w obszarze produkcji

Kwalifikacje: osoby pełnoletnie, od 18 roku życia; uprawnienia do obsługi wózków widłowych oraz obsługi suwnic (mile widziane); książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych; wykształcenie min. średnie; odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu obowiązków


Umiejętności: umiejętność pracy w zespole


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę przez Agencję Pracy Tymczasowej z możliwością przejścia po okresie min. 6 miesięcy na umowę o pracę bezpośrednio przez DSM; dni i godziny pracy: poniedziałek-piątek, 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00; wynagrodzenie: do negocjacji. Kandydaci proszeni są o przesłanie CV na adres: magdalena.wyzinska@dsm.com Kontakt telefoniczny z panią Magdaleną Wyzińską pod nurem: 46 857 31 43 Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) „ Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
MszczonówInfocentrum
GCI.54.2017PRACOWNIK ZAKŁADU PREFABRYKACJI nr ref. 2/2017/PZPwykonywanie prac budowlanych na terenie zakładu prefabrykacji

Kwalifikacje: wykształcenie zawodowe lub średnie, najchętniej budowlane; doświadczenie w jednym z wymienionych zawodów: betoniarz, zbrojarz, operator maszyn zbrojarskich, stolarz, szpachlarz (istnieje też możliwość przyuczenia do zawodu); mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych, suwnic; wysoka motywacja do pracy; samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań; terminowość, odporność na stres


Umiejętności: umiejętność czytania rysunku technicznego oraz wiedza z zakresu prefabrykowania elementów betonowych będą atutem; umiejętność pracy w zespole


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa o pracę – stabilne zatrudnienie; dni i godziny pracy: podane podczas indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej; wynagrodzenie: atrakcyjne zarobki; praca w przyjaznej atmosferze; możliwość rozwoju. Kandydaci proszeni są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@pekabex.pl w temacie maila proszeni są o wpisanie nr referencyjny: 2/2017/PZP Kontakt telefoniczny możliwy pod nr 609 680 548 Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) „ Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
MszczonówInfocentrum
GCI.53.2017OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGOwykonywanie operacji magazynowych zgodnie z procesem

Kwalifikacje: preferowane osoby w wieku 18-35 lat; mile widziane uprawnienia na wózki widłowe; mile widziana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych; dyspozycyjność; zaangażowanie


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa o pracę; dni i godziny pracy: system ciągły, 3 zmiany: 6:00-14:00, 14:00-22:00; 22:00-6:00 wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy (podstawa+premia). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy panią Sylwią Jasińską: 46 857 01 12 lub przesyłanie aplikacji (CV) na adres e-mail: rekrutacja-vmp@fmlogistic.com, sjasinska@fmlogistic.com Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)" Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
MszczonówInfocentrum
GCI.51.2017SPRZEDAWCAorganizacja pracy sklepu; obsługa klienta.

Kwalifikacje: wykształcenie min. zawodowe; mile widziane doświadczenie zawodowe; prawo jazdy kat. B – własny dojazd do miejsca pracy.


Umiejętności: obsługa kasy fiskalnej.


Inne: rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, możliwość zatrudnienia na stałe; dni i godziny pracy: system ciągły, 2 zmiany: 6:00-12:00 i 12:00-18:00; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Spółdzielni: 46 857 49 23 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Piekary, ul. Piekarska 49, gmina MszczonówInfocentrum
GCI.41.2017PRACOWNICY GASTRONOMIIobsługa klienta, przyrządzanie i wydawanie posiłków

Kwalifikacje: książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa zlecenie; dni i godziny pracy: system ciągły, zmianowy, w godzinach pracy Term 8:300-22:00; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy – pan Marcin: 510 725 390 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Termy Mszczonów, ul. Warszawska 52Infocentrum
GCI.44.2017KIEROWCA KAT. B – DOSTAWA PIZZYzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa zlecenie; dni i godziny pracy: system ciągły, zmianowy, w godzinach 10:30-22:00; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy: panem Krzysztofem 607 781 023 lub zgłaszanie się z aplikacją – CV osobiście do Pizzerii: Mszczonów, ul. Nowy Rynek 9 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)" Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Mszczonów i okoliceInfocentrum
GCI.43.2017PIZZERzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku; mile widziane wykształcenie kierunkowe lub osoby uczące się; książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa zlecenie; dni i godziny pracy: system ciągły, zmianowy, w godzinach 10:30-22:00; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy: panem Krzysztofem 607 781 023 lub zgłaszanie się z aplikacją – CV osobiście do Pizzerii: Mszczonów, ul. Nowy Rynek 9 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)" Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Nowy Rynek 9 w MszczonowieInfocentrum
GCI.39.2017SPRZEDAWCAzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: mile widziane kobiety


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: - rodzaj umowy: umowa o pracę; - dni i godziny pracy: do uzgodnienia; - wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Przedstawicielem Firmy – panem Arturem: 510 269 023 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Konie 48 lub Wilczoruda 1Infocentrum
GCI.35.2017KIEROWCA KAT. C+Ezgodnie ze stanowiskiem (transport drogowy towarów).

Kwalifikacje: uprawnienia zgodnie ze stanowiskiem; uczciwość, sumienność.


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa o pracę na pełny etat; dni i godziny pracy: podane podczas indywidualnej rozmowy; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panem Wojciechem Kopeć pod numerem telefonu: 502 920 648 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie na prośbę Pracodawcy przeprowadza rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/ planujące zmienić zatrudnienie.
Polska i zagranicaInfocentrum
GCI.30.2017NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – NAUCZANIE ZINTEGROWANEwychowawca grupy

Kwalifikacje: wykształcenie pedagogiczne kierunkowe


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: podane podczas indywidualnej rozmowy; dni i godziny pracy: 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przedstawicielem Przedszkola pod numerem telefonu: 602 572 180
RozalinInfocentrum
GCI.25.2017PRACOWNIK PRODUKCJI – MASARZzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: doświadczenie w pracy z mięsem – mile widziane; prawo jazdy kat. B; chęć do pracy; książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych; wykształcenie min. zawodowe; pracowitość.


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: czas pracy: od poniedziałku do soboty, 8h; rodzaj umowy i wynagrodzenie podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres: magda78m@interia.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: 607-575-907 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)". Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie Naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
WymysłówInfocentrum
GCI.29.2017OSOBA ZMYWAJĄCAzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: mile widziane doświadczenie w pracy na kuchni; książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.


Umiejętności:  


Inne: INFORMACJE NT. OFERTY: rodzaj umowy: umowa o pracę; dni pracy: system ciągły, co drugi dzień; godziny pracy: 15:00-2:00; wynagrodzenie: podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przedstawicielem Firmy pod numerem telefonu: 604 973 183 lub o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną e-mail: biuro@cateringanna.pl Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)".
MszczonówInfocentrum
GCI.19.2017MONTER ŚCIAN PRZESUWNYCHzgodnie ze stanowiskiem.

Kwalifikacje: 1 osoba ze znajomością podstaw elektryki; 1 osoba bez znajomości podstaw elektryki ale z prawem jazdy kat. B; sumienność.


Umiejętności: umiejętność pracy w zespole.


Inne: czas pracy: 8:00-16:00, od poniedziałku do piątku umowa: umowa o pracę wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: 696-499-332 Prosimy o dołączenie do życiorysu i podpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, potrzebnych w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922)".
MszczonówInfocentrum
GCI.22.2017SPRZEDAWCA- sprzedaż artykułów - obsługa kasy fiskalnej

Kwalifikacje: - prawo jazdy kat. B mile widziane


Umiejętności:  


Inne: - czas pracy: 8h, dwie zmiany - umowa: umowa o pracę - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: 696-221-821 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Karolew 17, 05-652 PniewyInfocentrum
GCI.17.2017MECHANIK SAMOCHODOWY- zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - praktyczna umiejętność naprawy różnych pojazdów, - doświadczenie w zawodzie mechanika, - dbałość o bezpieczeństwo, czystość i porządek w warsztacie.


Umiejętności:  


Inne: - czas pracy, wynagrodzenie, godziny pracy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej - umowa: cywilnoprawna lub inna uzgodniona forma Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres: kadry@hpm.com.pl Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
ZbirożaInfocentrum
GCI.15.2017PRACOWNIK DO OBSŁUGI GOŚCIzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: kobieta; uczciwość własny dojazd; książeczka sanitarno-epidemiologiczna; odpowiedzialność


Umiejętności: sumienność; łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych


Inne: umowa o pracę; dni i godziny pracy: elastyczne; wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) lub list motywacyjny na adres: folwark@gmail.com Kontakt: Joanna Fidler 603 664 694, 46 857 17 90 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)".
Badów GórnyInfocentrum
GCI.12.2017PRACOWNIK W SADOWNICTWIE (2 os.)- praca w sadzie i plantacji iglaków

Kwalifikacje: - brak


Umiejętności: - brak


Inne: - umowa: umowa zlecenie - czas pracy, wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 691-428-138
Marków TowarzystwoInfocentrum
GCI.86.2016PRACOWNIK FIZYCZNY- zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - sumienność


Umiejętności: - chęć do pracy


Inne: - rodzaj umowy, czas i godziny pracy podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 691-428-138
Marków TowarzystwoInfocentrum
GCI.81.2016MAGAZYNIER- Zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - Doświadczenie pracy na stanowisku – Magazynier - Znajomość operacji magazynowych - Uprawnienia na wózki widłowe, mile widziane na suwnice. - Gotowość do pracy w systemie zmianowym. - Zaświadczenie o niekaralności


Umiejętności: - Umiejętność pracy w zespole, samodzielność i odpowiedzialność


Inne: - Praca na pełny etat z atrakcyjnym wynagrodzeniem - Możliwości rozwoju - rodzaj umowy, czas i godziny pracy podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji CV na adres rekrutacja@fincoserwis.pl Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
Nowa BukówkaInfocentrum
GCI.77.2016SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY - KRAJOWY- poszukiwanie transportów, - kontakt z klientem i/lub przewoźnikiem, - stały kontakt z kierowcami, - kompletowanie dokumentów, - prowadzenie własnych aut, - dbanie o dobre relacje z klientami.

Kwalifikacje: - znajomość j. angielskiego obowiązkowo, - mile widziana znajomość j. hiszpańskiego/ j. francuskiego, - doświadczenie na podobnym stanowisku.


Umiejętności: - co najmniej dobra znajomość programu Microsoft Excel.


Inne: - czas pracy: poniedziałek-piątek, godz. 8-16 (ewentualnie 9-17) - rodzaj umowy i wynagrodzenie do uzgodnienia Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: fhu.janex@wp.pl, lub o kontakt telefoniczny: 605 22 44 53 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Mszczonów, ul. Piekarska 14Infocentrum
GCI.74.2016OPERATOR MASZYN/PRACOWNIK LINIOWY- zgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: - praca w systemie 3 – zmianowym - zdolności manualne, zaangażowanie - aktualna książeczka sanitarno – epidemiologiczna


Umiejętności: - pracowitość


Inne: - czas pracy: 3 zmianowy - rodzaj umowy: umowa o pracę - wynagrodzenie: w okresie próbnym *operator maszyn: 20 zł brutto/h *pracownik liniowy: 17 zł brutto/h Po okresie próbnym wysokość zarobków zwiększa się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 668-660-371, 46 857 10 03 wew. (424) Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@flis.pl (w tytule podając wybrane stanowisko) Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
KuranówInfocentrum
GCI.68.2016KIEROWCA/KURIER DHL- załadunek, rozwóz, zbiór przesyłek

Kwalifikacje: - mężczyźni, - sumienność, - wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. B.


Umiejętności: - punktualność


Inne: - rodzaj umowy: umowa o pracę, - czas pracy: 5 dni w tygodniu, pon - pt - godziny pracy: od 6 rano do 18/19 - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV ze zdjęciem drogą mailową na adres: grimagroup@gmail.com, lub kontakt telefoniczny: 513 987 513, 793 594 945 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Mszczonów i okolice – załadunek Warszawa ul. Osmańska 2Infocentrum
GCI.57.2016KIEROWCA KAT. C+E- kierowca, obsługa codzienna pojazdów

Kwalifikacje: - prawo jazdy kat C + E - karta kierowcy - uprawnienia na wózek elektryczny "paleciak"


Umiejętności: - zdyscyplinowanie


Inne: - wynagrodzenie, dni pracy, godziny pracy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej - rodzaj umowy: umowa o pracę Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: majtrans44@interia.pl, lub o kontakt telefoniczny: 785 653 501 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
MSZCZONÓW, centrum dystrybucji BIEDRONKAInfocentrum
GCI.36.2016ZBROJARZ (20os.)- maszynowe gięcie strzemion orz cięcie prentów, - montaż prefabrykatów zbrojarskich wg rysunku technicznego, - obsługa maszyn zbrojarskich (giętarka, prościarko-giętarka, nożyce samojezdne)

Kwalifikacje: - wysoka motywacja do pracy - samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, - terminowość, - odporność na stres, - umiejętność pracy w zespole, - doświadczenie w zawodzie zbrojarza będzie atutem, - mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic, - zawodowe lub średnie budowlane.


Umiejętności: - czytanie rysunku technicznego


Inne: - rodzaj umowy: umowa na okres próbny, - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - godziny pracy i czas pracy: system 3 zmianowy. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod numerem: 514 964 541 Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182)".
Badowo Mściska Infocentrum
GCI.17.2016KIEROWCA C+E- kierowca

Kwalifikacje: - prawo jazdy kat C + E - uprawnienia na przewóz rzeczy


Umiejętności: - odpowiedzialność


Inne: - wynagrodzenie, dni pracy oraz godziny: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej - rodzaj umowy: umowa o pracę Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 693 544 112
MSZCZONÓWInfocentrum
GCI.8.2016KIEROWCA KAT. C+E-

Kwalifikacje: Płeć: mężczyzna.


Umiejętności: Prawo jazdy kat. C+E


Inne: Informacje nt. oferty: - wynagrodzenie: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, - rodzaj umowy: umowa o pracę, - dni i godziny pracy: podane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny na numer: 693 544 114
KRAJInfocentrum
GCI.118.2015POMOC KUCHENNAzgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: mile widziane osoby młode, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, mile widziane doświadczenie zawodowe, mile widziane wykształcenie gastronomiczne


Umiejętności: miła aparycja


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj umowy: o pracę, dni pracy: system ciągły, co drugi dzień, godziny pracy: 15:00-2:00, wynagrodzenie podane podczas indywidualnej rozmowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przedstawicielem Firmy pod numerem telefonu: 604 973 183 lub o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną e-mail: biuro@cateringanna.pl Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182,1662)".
MszczonówInfocentrum
GCI.16.2015KIEROWCA KAT C, C+Ezgodnie ze stanowiskiem

Kwalifikacje: doświadczenie mile widziane; wiek 21+; z uwagi na charakter pracy preferowany mężczyzna; nie wymagana karta kierowcy


Umiejętności: zgodnie ze stanowiskiem


Inne: Informacje nt. oferty: umowa na okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony; dni i godziny pracy oraz warunki wynagrodzenia przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z panem Robertem Flis: 603 897 290
PolskaInfocentrum
GCI.11.2015PRACOWNICY SŁUŻBY PIĘTERpraca w dziale hotelowym

Kwalifikacje: sprawność w wykonywaniu czynności porządkowych; uczciwość; nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; miła aparycja, higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.10.2015RECEPCJONISTÓWpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: wykształcenie co najmniej średnie; uczciwość; nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; miła aparycja; higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych; znajomość języka angielskiego; komunikatywność i cierpliwość, dobra organizacja pracy; umiejętność pracy zgodnie z określonymi procedurami


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.8.2015KUCHARZE I POMOCE KUCHENNEpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: znajomość sztuki kelnerskiej (ukończona szkoła lub udokumentowana praktyka w tym zakresie); nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie badania do celów sanitarno-epidemiologicznych); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku; higiena osobista na wysokim poziomie


Umiejętności: brak


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662/.
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum
GCI.7.2015KELNERZY/ BARMANIpraca w dziale gastronomii

Kwalifikacje: znajomość sztuki kelnerskiej (ukończona szkoła lub udokumentowana praktyka w tym zakresie); nienaganny stan zdrowia (ważna książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie badania do celów sanitarno-epidemiologicznych); osoba niepaląca, z zamiłowaniem do czystości i porządku


Umiejętności: miła aparycja, higiena osobista na wysokim poziomie


Inne: Informacje nt. oferty: rodzaj zatrudnienia, dni i godziny pracy przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wysokość oczekiwanego wynagrodzenia proszę przesłać: kadry@hpm.com.pl lub listownie Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a, 96-320 Mszczonów. Można również pozostawić dokumenty w recepcji hotelowej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662
Mszczonów, ul. Tarczyńska 109 aInfocentrum

Copyright © 1996-2017 by Plocman Sp. z o.o.