GCI2018/07/57 SPECJALISTA DS. BHP I PPOŻ

Dane kontakowe

Firma: YKK Poland Sp. z o.o.
Adres: Pogorzałki
miejsce pracy: 96-320 Mszczonów, Pogorzałki, ul. Tarczyńska 119

Zarejestruj się już teraz, aby zobaczyć dane kontaktowe i aplikować na wybrane oferty pracy.

data dodania: 12 lipca 2018
liczba miejsc: 1

Ilość wyświetleń: 22

Zakres obowiązków:

sporządzanie oraz prowadzenie dokumentacji oraz rejestrów wynikających z obowiązków narzuconych przez przepisy prawa jak i wewnętrzne procedury YKK Poland oraz YKK Corporate;
prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz szkoleń doraźnych na podstawie zarządzeń wewnętrznych YKK;
przeprowadzanie bieżących kontroli wewnętrznych, podejmowanie działań korygujących oraz sporządzanie raportów;
współpraca z pozostałymi działami funkcjonującymi w firmie oraz w YKK Corporate;
proaktywne kształtowanie polityki bezpieczeństwa w zakładzie pracy;
pomoc w przygotowaniu certyfikatu zgodności z normą OHSAS 18001/ PN-N-18001 w firmie YKK Poland;
utrzymanie Systemu zarządzania BHP zgodnie z normą OHSAS 18001/ PN-N-18001 w firmie YKK Poland

Kwalifikacje:

wykształcenia wyższego w kierunku lub specjalizacji związanej z BHP i PPOŻ;
doświadczenia zawodowego w służbie BHP;
biegłej znajomości przepisów oraz zasad w zakresie BHP i PPOŻ;
komunikatywności oraz wysokiej kultury osobistej

Umiejętnosci:

wysokich umiejętności organizacyjnych oraz samodzielności w działaniu;
praktycznej znajomości MS Office;
znajomości j. angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie

Informacje nt. oferty:

stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
ciekawa praca umożliwiająca rozwój zawodowy i zdobycie bogatego doświadczenia;
umowę o pracę na ½ etatu;
pracę od poniedziałku do piątku;
pakiet socjalny;
dofinansowanie do karty Multisport.

DROGA SKŁADANIA APLIKACJI:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji CV na adres email w temacie wpisując „Specjalista ds. BHP i PPOŻ”.

Jeśli zamierzasz wziąć udział w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. BHP i PPOŻ uprzejmie prosimy o umieszczenie w przesyłanych do Administratora dokumentach CV klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wg następującego wzoru:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. BHP i PPOŻ.

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie następującej zgody:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji w spółce Administratora.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej
w skrócie RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419;
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przede zawarciem umowy”), a w zakresie w jakim została udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko do czasu jego
4. Zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w przyszłych rekrutacjach – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach;
5. Ma Pani/Pan prawo żądania od YKK Poland Sp. z o.o. dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych aktów prawnych rangi ustawowej oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, natomiast podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne;
9. Administrator Pani/Pana danych osobowych tj. YKK Poland Sp. z o.o. planuje dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu ewentualnego Pani/Pana zatrudnienia, o ile zostanie Pani/Pan zatrudniony na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie przeprowadza na prośbę pracodawcy rekrutację wewnętrzną wśród osób zarejestrowanych w bazie GCI, jako osoby poszukujące/planujące zmienić zatrudnienie.

chcesz być na bieżąco?

zarejestruj się zaloguj się